پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۱ دفاع:
۳۰۱۸ شناسه:
عليرضا معتمدي دانشجو:
بررسي عددي اثر خواص ويسكوالاستيك يك سيال بر ديناميك آكوستيك حباب هاي گازي تحت اثر ميدان مغناطيسي عنوان فارسي:
Effect of a Fluid’s Viscoelastic Behavior on the Acoustic Dynamics of Gas Bubbles Subject to a Magnetic Field: a Numerical Study عنوان انگليسي:

در سالهاي اخير از حباب هاي گازي بطور روز افزون در كاربردهاي پزشكي و براي افزايش وضوح تصاوير التراسونيك استفاده مي شود. اما متاسفانه اين حباب ها تحت تاثير ميدان صوتي ممكن است به اندازه هاي بزرگي دست يافته و در نهايت باعث آسيب ديدن بافت هاي پيرامون حباب شوند كه اين موضوع در سيالات نيوتني به ثبوت رسيده است. براي مهار نمودن رشد بيش از حد حباب مي توان از مواد افزودني استفاده كرد. مواد مزبور با القاي خواص غير نيوتني در مايع قادرند روي ديناميك حباب اثر گذار باشند كه روشي از نوع "غيرفعال" محسوب مي شود. روش ديگري كه حزو روشهاي "فعال" محسوب مي شود استفاده از ميدان مغناطيسي خارجي است. در اين پايان نامه اثر مجزاي خواص ويسكوالاستيك و ميدان مغناطيسي بر ديناميك يك حباب گازي از نوع "باز" در ميدان فشار آكوستيك بررسي شده است. براي نيل به اين هدف از مدل ويسكوالاستيك مرتبه دو استفاده شده است. پس از بدست آوردن معادله حاكم، از نرم افزار متلب براي حل اين معادله استفاده شد.

چکيده:

ويسكوالاستيك،سيال غيرنيوتني،ديناميك حباب، معادله ريلي - پلسه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كيوان صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.