پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۲ دفاع:
۳۰۱۶ شناسه:
سيد ضياء محسني سهي دانشجو:
تبيين اثرات شكاف نسلي بر هويت اجتماعي سياسي دانش آموزان شهر تهران از منظر جغرافياي سياسي ( مظالعه موردي دانش آموزان مناطق ۱ و ۶ و ۱۵ شهر تهران) عنوان فارسي:
expaining the effects of population generation slots on the socio_ identity of students at public universities of tehran عنوان انگليسي:

هويت يكي از موضوعات اصلي در جغرافياي سياسي است. در نظر تيلور هويت مهمترين مقوله سياسي اجتماعي است كه مرزهاي جغرافيايي يك كشور را معنادار مي سازد. از اين منظر مكان و يا فضاي جغرافيايي ظرفي است كه هويت جمعيت ساكن در آن به آن معناي سياسي مي بخشد.

هويت امري پايدار نيست و در طي زمان تحت تأثير عوامل مختلف تغيير مي‌كند. همزمان با تغييرات هويتي، ماهيت سياسي و اجتماعي فضاها و مكان هاي جغرافيايي نيز دستخوش تحول مي شود. مطالعات نشان مي دهد كه اين تغييرات در جوامع در حال توسعه بيشتر بوده اند و همراه با تغييرات هويتي، ماهيت سياسي و اجتماعي كشور و سياستهاي جغرافيايي ملي و فراملي نيز تحت تأثير قرار گرفته اند.

يكي از پديده هاي جغرافيايي كه باعث تغييرات هويتي در جامعه مي شود تحولات جمعيتي است. جمعيت به عنوان يك عنصر جغرافيايي در طي زمان علاوه بر تغييرات كمي- به لحاظ كيفي نيز متحول مي شود. مهمترين عنصر كيفي جمعيت كه هويت سياسي اجتماعي را در درون يك كشور متأثر مي سازد، شكاف نسلي جمعيت است

به گفته صاحب نظران شكاف هاي نسلي در جامعه ايران بر مساله هويت تاثير گذاشته است. اين رساله در صدد است تا نحوه و چگونگي اثرگذاري شكاف هاي نسلي جمعيت ايران را بر هويت سياسي- اجتماعي جامعه ايران بررسي كند. به نظر مي رسد شكاف هاي نسلي جمعيت ايران در يك دهه اخير ، هويت سياسي اجتماعي جامعه را، در شكل، ماهيت و آثار و پيامدها متاثر ساخته است. اين اثرگذاري بهتر از هر قشري خود را در هويت دانش اموزان نشان داده است.. دانش اموزان نماد اخير ترين نسل جامعه بيشتر تحت تاثير نمادهاي هويتي جديد هستند و لذا به عنوان جامعه آماري ،نمونه مطالعاتي مناسبي مي باشند. تهران نيز به عنوان شهري كه از لحاظ تركيب جمعيتي، نمونه اي تيپيك از جمعيت ايران است، مكان مناسبي براي انجام يك مطالعه تجربي (پيمايشي ) در اين زمينه است.

بر اين اساس مسائل اصلي مورد مطالعه اين رساله عباتند از: بررسي اثرات شكاف هاي نسلي بر ظهور اشكال جديد هويت سياسي و اجتماعي در ميان دانش اموزان، تغييراتي كه در هويت سياسي اجتماعي جامعه از لحاظ شكل و ماهيت نسبت به قبل رخ داده است و آثار و پيامدهاي اين هويت ها بر دولت و جامعه.

چکيده:

شكاف نسلي، هويت اجتماعي _سياسي ، هويت مكاني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رسول افضلي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بهادر زارعي استاد مشاور:
دکتر سيدعباس احمدي كرچ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مجلس و راهبرد

/

تبيين اثرات شكاف نسلي بر هويت اجتماعي سياسي دانش آموزان شهر تهران

استاد افضلي. استاد زارعي . استاد احمدي . سيد ضيا محسني سهي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.