پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۲۵ دفاع:
۳۰۱۲ شناسه:
وحيد رنجبر دانشجو:
بررسي مقررات متحدالشكل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه urdg۷۵۸ و مطالعه تطبيقي آن با حقوق ايران عنوان فارسي:
analysis of URDG758 and comparison with iranian law عنوان انگليسي:

با رشد روزافزون درآمدهاي نفتي كشورهاي خاورميانه در چند دهه اخير و انعقاد قراردادهاي متعدد اقتصادي بين اين كشورها و شركت‌هاي بزرگ غربي درخصوص انواع پروژه‌هاي زيربنايي و صنعتي و كشاورزي نياز به ابزاري تضميني با قابليت نقدشوندگي فوري رو به رشد گذاشت. ضمانت‌نامه‌هاي مستقل بانكي كه برخلاف ضمانت‌نامه‌هاي پيشين ماهيتي مستقل و اسنادي داشتند، در همين دوران خلق شدند. يك ضمانتنامه عندالمطالبه ( كه آن را همچنين ضمانتنامه مستقل، خودمختار يا با اولين درخواست نيز مي نامند) تعهد غيرقابل برگشتي است كه توسط ضامن و بنا به تقاضاي متقاضي به نفع ذينفع صادر مي گردد و بر اساس آن ذينفع مي تواند هر مبلغي تا حداكثر مبلغ درج شده در ضمانتنامه را به محض ارائه مطالبه منطبق با شرايط ضمانتنامه دريافت نمايد. كه اين نوع از ضمانت نامه ها هر روزه در انواع بخشها، كشورها، صنايع و تجارت براي مقاصد گوناگوني چون تعهدات پرداخت، اجراي كار يا عدم اجراي كار (خودداري از آن) صادر مي گردد .

بر خلاف مقررات URCG325 مقررات URDG 458 پاسخي متناسب به بازار بين المللي ضمانت نامه ها بود كه در تاريخ (10/2/1992)توسط اتاق اتاق بازرگاني بين المللي تصويب گرديد و به دنبال انتشار نسخه ويرايش شده مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)، اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) مجموعه مقررات ويرايش شده ضمانتنامه‌ها تحت عنوان URDG758 را منتشر ساخت و در تاريخ كه از تاريخ 1/7/2010 اجرايي و جايگزين مقررات سابق گرديد .و بانك مركزي ايران نيز در بخش نامه 60/1032و 93820/89 به بازار بانكي ايران توصيه نمود . با اين وجود عدم برداشت صحيح در بين تجار و بانكها و جامعه حقوقي و نداشتن دانش كافي در شناخت صحيح اين مقررات از مهمترين مسايل داخلي و بين المللي در باره مقررات URDG 758 مي باشد. نظر به اينكه مقررات URDG758 جديد بوده و ابهامات زيادي در درك اين مقررات موجود است ، تحقيق حاضر بر آن است كه تفسير روشني از اين مقررات ارايه دهد تا ابهامات و نقاط قوت وضعف را نيز بشناسد و و با تحليل اين مقررات ابهامات را رفع كند و با حقوق ايران تطبيق دهد به نحوي كه راهگشاي جامعه حقوقي ايران و تجار و بازرگانان و بانكها باشد.

چکيده:

ضمانت نامه،ضمانت ،مقررات متحدالشكل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا محمد زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.