پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۰۱۱ شناسه:
حسن عليزاده دانشجو:
تحليل مختصات مفهومي برند در اذهان سردبيران نشريات تخصصي بخش خصوصي در ايران عنوان فارسي:
The analysis of brand conceptual dimensions in the minds of the editors of specialized magazines in the private sector in Iran عنوان انگليسي:

امروزه نشريات به بنگاه‌هاي اقتصادي قدرتمندي بدل شده‌اند كه روز به روز بر تخصصي شدن آن‌ها افزوده شود. اين توليد انبوه اطلاعات، باعث ظهور اقيانوس قرمز در اين صنعت شده و توليدكنندگان اطلاعات و ناشران، به دنبال راهي براي بازاريابي و يافتن راهي براي تمايز باشند. يكي از اصلي‌ترين ابزارها براي پايداري در اين بازار رقابتي، ابزار برندينگ است كه در تمام صنايع از جمله صنعت رسانه نقش مهم و تاثيرگذاري را بر عهده دارد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي اذهان سردبيران نشريات تخصصي بخش خصوصي و تحليل ميزان آگاهي آن‌ها درباره برند و ارائه‌ي مدلي براي روش برندسازي در نشريات است. در اين پژوهش كه با استفاده از ابزار مصاحبه انجام شده، شش سردبير نشريه خصوصي مورد مصاحبه نيمه‌باز قرار گرفتند. داده‌هاي استخراج شده از مصاحبه‌ها به صورت انتخابي كدگذاري شد و با استفاده از نرم‌افزار مقايسه و تحليل شد. همه مصاحبه‌شونده‌ها به عامل «سرمايه اجتماعي و تاثيرگذاري» در مفهوم برند اشاره كردند، و برآنند كه ارجاعات ذهني مخاطبان و تاثيرگذاري بيشتر بر آن‌ها، معلول از برند شدن يك كالا است. طبق اطلاعات به دست آمده برند شدن نشريات به سيستم محرك، فضاي باز و عرصه حضور و قوانين قابل اجرا متناسب نشريات و مطبوعات نياز دارد. بر اساس تجربه‌هاي آن‌ها برند شدن نشريه در ايران نيازمند توليد ساختار اقتصادي مناسب، افزايش سواد عمومي مديران رسانه‌اي، استراتژي‌هاي بلند مدت و مديريت اولويت‌هاي تحريريه است.

چکيده:

برند رسانه، مختصات برند، مديريت رسانه، مدير رسانه، سردبير

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيده زهرا اجاق استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.