پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۰۰۹ شناسه:
مهديه توران پشتي دانشجو:
بررسي تاثير روش هاي مديريت منابع انساني سبز بر عملكرد كاركنان (مورد مطالعه : شركت گاز استان تهران) عنوان فارسي:
Assessing the impact of green human resources management practices on employee of performance (case study :Tehran gas company) عنوان انگليسي:

مديريت منابع انساني سبز يك مفهوم در حال ظهور در رشته مديريت است كه ادغام روش هاي دوستدار محيط زيست در دپارتمان منابع انساني،سازمان را به منظور تحقق رشد بلندمدت پايدار توضيح مي دهد هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير روش هاي منابع انساني سبز بر عملكرد كاركنان در شركت گاز استان تهران مي باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوردي داده ها ، توصيفي - پيمايشي است.

چکيده:

مديريت منابع انساني سبز، روش هاي منابع انساني سبز، عملكرد كاركنان، آموزش و توسعه، جذب و استخدام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فاطمه كريمي جعفري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.