پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۰۰۶ شناسه:
ميثم قراباغي دانشجو:
طراحي الگوي اجراي خط مشي عمومي مبتني بر تجربه زيسته مديران ارشد دولتي موفق در نظام مديريت دولتي ايران عنوان فارسي:
The Designing a pattern of public policy implementation based on the experience of success public senior administrators in Iran public administration system عنوان انگليسي:

نحوه اجراي خط مشي‌ها، همواره تأثير بالايي بر پيشرفت يك جامعه در راه نيل به اهداف و آرمان‌هايش دارد. اجراي موفق خط مشي‌ها و غلبه بر چالش هاي اجرا، نشان‌دهنده طي مسير پيشرفت توسط نظام اداره كشور است؛ از ديگر سو عدم اجراي مناسب و كامل خط مشي هاي وضع شده، موجب محدوديت در ارزيابي و بازخورد واقعي از آن خط مشي شده و تدوين خط مشي جديد را نيز با چالش جدي مواجه خواهد ساخت و در نتيجه منفعت عامه در خطري جدي قرار خواهد گرفت؛ بر اين اساس و در راستاي ارتقاي اجراي خط مشي عمومي در ايران، در پژوهش حاضر تلاش شده است با رويكرد غيرنظام مند روش تئوري پردازي داده بنياد، با مصاحبه با 15 نفر از مديران ارشد دولتي موفق در ايران و بررسي تجربه زيسته آنان، الگوي اجراي خط مشي عمومي در ايران استخراج شود و در نهايت پس از كدگذاري ها با كمك نرم افزار MAXQDA، از مجموع كار انجام شده و از 42 مقوله فرعي حاصل شده، يك مدل تركيبي ارائه شود. يافته ها نشان مي دهد كه 16 مقوله اصلي،‌ «شوق خدمتگزاري»، «آرمانگرايي خالصانه» و «پاكدستي و امانتداري»، «ذهن راهبردي»، «شجاعت و جسارت»، «خطرپذيري بالا»، «مجاهدت بي وقفه»، «تدبير عالمانه»، «بكارگيري افراد كاردان»،‌ «اخوت سازماني»، «ظرفيت سازي خردمندانه»، «ولايتمداري صادقانه»، «مردم سالاري عادلانه»، «كارامدسازي نظامات»، «نظارت مسئولانه» و «همكاري مصلحانه» است كه پنج مورد اول ذيل عنوان كلي روحيه جهادي در كنار ده مورد بعد ذيل عنوان كلي اقدام متقن،‌ منجر به اجراي موفق خط مشي عمومي در ايران مي شوند. سطح مياني مدل نشان مي دهد كه «انگيزه متعالي»، در كنار «جوهره ذاتي»، «مجاهدت بي وقفه» را در پي خواهد داشت كه مجاهدت بي وقفه به شرط «برنامه ريزي حكيمانه»، منجر به سه مقوله اصلي «كارامدسازي نظامات»، «نظارت مسئولانه» و «همكاري مصلحانه» مي شود كه نتيجه نهايي اين فرايند اجراي موفق خط مشي هاي عمومي در ايران خواهد بود.

چکيده:

خط مشي گذاري عمومي ايران، اجراي خط مشي، مديران دولتي موفق ايران، تجربه زيسته مديران ايران، نظام مديريت دولتي ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد مقيمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني استاد مشاور:
دکتر ميثم لطيفي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

سياستگذاري عمومي

1/1

فراتركيب مطالعات اجراي خط مشي در ايران

سيدمحمد مقيمي، ميثم لطيفي، محمدمهدي ذوالفقارزاده، ميثم قراباغي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.