پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۲ دفاع:
۳۰۰۵ شناسه:
نفيسه محمدي دانشجو:
بررسي رفتار سالمندان متناسب با مدل رفتاري آندرسون براي ارائه خدمات سلامت. عنوان فارسي:
Assessing the behavior of the elderly according to Anderson s behavioral model for health services. عنوان انگليسي:

مساله اصلي كه پژوهش حاضر به دنبال بررسي و تحليل آن است ، شناخت ابعاد،مولفه ها و عوامل موثر بر رفتار سالمندان كه نوعي مصرف كننده خدمات سلامت مي باشند است . مي توان با نگاهي به وضعيت سالمندان در كشور عزيزمان ايران ، و يك قياس ساده با جهان و حتي كشورهاي همسايه و نزديك ، به اين موضوع پي برد كه كشور ما علي رغم پتانسيل بسيار بالا از لحاظ نيروي آموزش ديده در حوزه هاي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به لحاظ ارائه خدمات براي سالمندان كشورمان در رتبهٔ بسيار پاييني قرار دارد . پيرو افزايش متوسط جمعيت ايران در سالهاي آينده و نبود يك سياست گذاري درست در زمينه چگونگي پاسخ به نيازهاي سالمندان و برنامه براي بهبود شرايط زندگي آنها لذا عمده مسائلي شد تا براي رفع اندكي از دغدغه چگونگي شناخت رفتار سالمندان در قبال تعريف خدمت رساني سلامت براي بهبود شرايط زندگي ، اين پژوهش عنوان و بررسي شود.

چکيده:

خدمات سلامت و بهداشت.رضايت مصرف كنندگان. كيفيت خدمات سلامت.سن سالمندي.بهبود در فرآيند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.