پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۰۰۴ شناسه:
رسول رسايي فرد دانشجو:
طراحي الگوي توسعه تفكر سيستمي قضات دادگستري ايران عنوان فارسي:
Modeling Systems Thinking Development of Iranian Judicial Judges عنوان انگليسي:

هدف پژوهش حاضر طراحي الگوي توسعه تفكر سيستمي قضات دادگستري مي‌باشد. به منظور تحقق هدف پژوهش از طرح پژوهش تركيبي اكتشافي (ابتدا كيفي و سپس كمي) استفاده شده است. در پژوهش كيفي از روش مطالعه كتابخانه‌اي، مصاحبه با 17 نفر از خبرگان دانشگاهي و قضايي و روش دلفي (15 نفر) استفاده شده است؛ و در پژوهش كمي از روش پيمايش استفاده شده است. جامعه آماري در پژوهش كيفي شامل قضات با سابقه 8 سال به بالا مي‌باشد كه با روش قضاوتي نمونه‌گيري شده است؛ و در پژوهش كيفي شامل 1590 نفر از قضات دادگستري مي‌باشد؛ كه 276 نفر نمونه آماري با روش تصادفي ساده انتخاب شده است. روش جمع‌آوري اطلاعات در پژوهش كيفي شامل يادداشت‌برداري و ثبت داده در روش مطالعه كتابخانه‌اي و مصاحبه و نيز پرسشنامه در روش دلفي مي‌باشد؛ روش جمع-آوري اطلاعات در پژوهش كمي پرسشنامه بوده است. در پژوهش كيفي روايي با روش دريافت بازخورد و دريافت نظرات خبرگان و پايايي با روش تحليل سيستماتيك و همگرا داده‌ها مورد تاييد قرار گرفته است. در پژوهش كمي روايي با روش اعتبار محتوا و اعتبار سازه و نظرخواهي از خبرگان و پايايي با روش بررسي آلفاي كرونباخ (921/0) مورد تاييد قرار گرفته است. در پژوهش كيفي روش تحليل داده‌ها شامل كدگذاري باز، محوري و انتخابي در روش مطالعه كتابخانه‌اي و مصاحبه و نيز توافق‌سنجي كندال در روش دلفي مي‌باشد؛ روش تحليل داده‌ها در پژوهش كمي شامل تحليل آماري استنباطي و تحليل عاملي تاييدي با روش مدل‌سازي معادلات ساختاري مي‌باشد. نتايج تحليل يافته‌ها در دو پژوهش كيفي و پژوهش كمي الگوي توسعه تفكر سيستمي قضات دادگستري مي‌باشد؛ كه شامل چهار بعد بسترساز، محتوايي، فرآيندي و نتيجه‌اي مي‌باشد.

چکيده:

تفكر سيستمي، توسعه تفكر سيستمي، تفكر حقوقي، منابع انساني قضايي، روش پژوهش آميخته

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فرشته امين استاد مشاور:
دکتر محمد تابان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه پژوهش‌هاي مديريت منابع انساني

/

طراحي الگوي توسعه راه‌حل‌يابي حقوقي منابع انساني قضايي؛ پژوهشي آميخته

سيدرضا سيدجوادين، فرشته امين، محمد تابان، رسول رسايي فرد

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.