پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۳۰۰۳ شناسه:
عماد سعيدي دانشجو:
سپرده گذاران شبكه بانكي با تغيير عوامل اقتصادي عنوان فارسي:
Depositor Behavior under Macroeconomic Risk عنوان انگليسي:

زماني كه نوعي سرمايه گذاري در حوزه بين الملل مدنظر قرار مي گيرد، ريسك هايي مازاد بر ريسك سرمايه گذاري در داخل مرزها وجود دارد كه به اين ريسك هاي مازاد، ريسك كشوري اطلاق مي شود. ريسك كشور در قسمت ريسك هاي تجاري بانك كه به محيط فعاليت، از قبيل وضعيت كلان اقتصاد و سياست گذاري و ... مربوط مي شود، و ريسك نرخ ارز نيز مي تواند تاثيرات مستقيم و غير مستقيم داشته و در تجديد ارزيابي دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك به پول داخلي، و عدم تطابق بين دريافت ها و پرداخت هاي ارزي موثر باشد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي ارتباط بين ريسك نرخ ارز، ريسك كشوري و همچنين شاخص شكنندگي نظام بانكي و دارائي بانك ها با سپرده هاي بانكي مدت دار است. اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي مي باشد و از لحاظ نحوه گردآوري داده ها توصيفي است. دوره زماني انجام تحقيق سال 1390 تا 1396 و در كشور ايران است. جامعه آماري تحقيق كليه بانك هاي بورس اوراق بهادار تهران است و روش تجزيه و تحليل شامل امار توصيفي و استنباطي از طريق پانل رگرسيون است. نتايج تحقيق و بررسي فرضيه ها نشان داد كه ريسك كشوري و دارائي بانك رابطه معنادار با سپرده مدت دار بانكي دارد و همچنين شاخص شكنندگي نظام بانكي و ريسك نرخ ارز رابطه معناداري با سپرده مدت دار بانك ندارند.

چکيده:

ريسك كشوري، ريسك نرخ ارز،سپرده گذاران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.