پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۰۰۱ شناسه:
مهسا قلي زاده دانشجو:
طراحي محيطي منظر حاشيه شهر با تاكيد بر ادراك،(نمونه موردي محدوده اتوبان خليج فارس، تهران) عنوان فارسي:
Environmental Design of suburban landscape with emphasis of Perception, case study: (Persian Gulf highway area,Tehran) عنوان انگليسي:

محيط اطراف به صورت توالي محرك هاي ديداري تجربه مي شود و نسبت به ميزان ارتباط بين محرك هاي ديداري تجربه مي شود و فضا به صورت فضايي منسجم درك شده و حس خاصي نسبت به آن مكان پيدا مي شود. در اين حالت، فضا داراي حس مكاني قوي و پر معنايي خواهد بود و پيوسته و كامل به نظر مي رسد (قريب، 1382،31). ولي اگر عناصر موجود در فضا، پيوستگي و ارتباط لازم را با يكديگرنداشته باشند، فضا مبهم و نا هنجار جلوه مي كند و از نظر ديداري، فاقد انسجام و حس مكانيت خواهد بود و همچنين ارزيابي منظر به اين دليل كه در آن با يك پديده عيني و ذهني غير تفكيك روبه رو هستيم را دشوار مي كند. هدف اصلي اين مطالعه، ايده طراحي حاشيه شهري محدوده اتوبان خليج فارس در فرآيندهاي برنامه ريزي و طراحي شهر است. علاوه بر اين، اين مطالعه با هدف تعيين عناصر اصلي چشم انداز كه ورودي حاشيه شهر را تشكيل مي دهد در يك طرف و همچنين تحليل رابطه بين اين عناصر را از طرف ديگر مورد بررسي قرار مي گيرد. فرايند پژوهش مبتني بر روش تحقيق اكتشافي است. كه در بخش اول آن مباني نظري براي طراحي مبتني بر ادراك شكل مي گيرد كه تلاش خواهد شد با مطالعات اسنادي رويكرد مناسب براي شناخت و تحليل تدوين شود. در بخش دوم شناخت شكل مي گيرد كه در دو بخش لايه هاي فرهنگي و طبيعي و در دو مقياس كلان و خرد اطلاعات لازم به صورت اسنادي و ميداني و مبتني بر نگرش تدوين شده فراهم خواهد آمد. در بخش تحليل براي درك عميق و درست از روش كيفي تحليل علي لايه ها يا causal layered analysisاستفاده مي شود. تحليل لايه اي علت ها(CLA)كه مي تواند در هر دو محيط دانشگاهي و تعاملي مشاركتي استفاده شود(Green & Dzidic 2017 ) روش CLA اين است كه مسئله به طور جدي درگير چگونگي درك آن است و بنابراين مي تواند دامنه درك شده براي تغيير احتمالي را محدود كند.

چکيده:

حاشيه شهر، اتوبان خليج فارس، طراحي محيطي منظر، ادراك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن دارابي استاد راهنما:
دکتر هما ايراني بهبهاني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.