پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۱۱ دفاع:
۲۹۹۸ شناسه:
محمدعلي محمدي دانشجو:
تبيين اهميت نقش آسيا ي جنوب غربي و فعال سازي ايكيو مني هاي آن در انسجام سيستم جهاني در قرن ۲۱ ميلادي عنوان فارسي:
explanation of the southwest asia importance and activating it's ecumenies in the cohetion of the world system in the 21 century عنوان انگليسي:

نقشه ژئوپليتيك جديد جهاني بر مبناي انتقال از نظام امپراطوري جهاني به نظام اقتصاد جهاني و با تاكيد بر فرايند جهاني شدن و اقتصاد سياسي جهاني شده در حال ترسيم است. ديدگاه سيستمي بر مبناي نظريه نظام هاي جهاني والر اشتاين تاكيد بر منطقه گرايي را در دستور نظام جديد جهاني قرار ميدهد و در اين ميان آسياي جنوب غربي به عنوان هارت لند و قلب سيستم جهاني جايگاه و نقش ويژه در انسجام بخشي اجزاء سيستم جهاني دارد كه اقتضا ميكند سامان دهي اين منطقه در اولويت تحولات ژئوپليتيك جهاني قرار گيرد و ايكيو مني هاي آن براي تسهيل تعامل ديالكتيك فرا منطقه اي فعال شوند.

چکيده:

سيستم جهاني ، ايكيومني ، اقتصاد سياسي ، دوران گذار ، منطقه گذار.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدعباس احمدي كرچ استاد راهنما:
دکتر محمود واثق استاد راهنماي دوم:
دکتر ياشار ذكي استاد مشاور:
دکتر حسين مختاري هشي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.