پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۱ دفاع:
۲۹۹۶ شناسه:
مرضيه درويشي دانشجو:
صلاحيت دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي بين‌المللي ناشي از آلودگيهاي نفتي عنوان فارسي:
Competent Courts in dealing with Oil Pollution in International Trade عنوان انگليسي:

امروزه توجه به مسائل زيست محيطي در رأس بسياري از محافل علمي و حقوقي قرار گرفته است و دراين راستا تلاش‌هاي فراواني براي تبيين و تصويب قوانيني در جهت تسهيل و كمك به كيفيت محيط زيست شده است. در اين راستا، گاها حوادث عمدي و يا غيرعمدي نفتي سبب آلودگي‌هاي غيرقابل جبراني را ايجاد نموده است. در اين ميان، مسئله مسئوليت مدني يكي از عمده‌ترين مسائلي است كه در اين زمينه مطرح مي‌گردد. اينكه چه كسي مسئول جبران خسارات ناشي از اين حوادث است و دادگاه صالح براي طرح دعوي مسئوليت كجاست، سوالي است كه در اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخي مناسب براي آن بوديم. در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و با مطالعه رويه‌هاي قضايي در قضاياي مختلف، مشخص گرديد كه از جمله اشخاص مسئولي كه در اين مورد مي‌توان به آن‌ها رجوع نمود، مالك كشتي، كارگزار و متصدي كشتي، اجاره كننده كشتي و اشخاص ذينفع هستند. البته عدم تعريف جامع و كامل از هركدام از اين اشخاص، مشكل را در شناخت شخص صالح پيچيده‌تر مي‌سازد. از طرفي براي بررسي دادگاه صالح، اگر حادثه نفتي در آب‌هاي سرزميني يك كشور رخ داده باشد كه بدون شك دادگاه‌هاي آن كشور صالح به رسيدگي خواهند بود چرا كه در قلمروي حاكميت آن كشور اين اتفاق رخ داده است اما در بحث آب‌هاي آزاد، مسئله كمي پيچيده خواهد شد و به نظر مي‌رسد بايد به قاعده رجوع نمود كه اصل را دادگاه محل اقامت خوانده معرفي مي‌نمايد كه شناسايي شخص خوانده نيز باتوجه به اوضاع و احوال هر قضيه و شرايط آن پرونده فرق خواهد داشت.

چکيده:

محيط زيست، آلودگي نفتي، مسئوليت مدني، دادگاه صالح، محل اقامت خوانده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن محسني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدنصراله ابراهيمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.