پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۲۲ دفاع:
۲۹۹۳ شناسه:
غلامرضا عباسي دانشجو:
تاثير مديريت استراتژيك توسعه محصول و توسعه برند بر عملكرد شركت در بازارهاي b۲b و b۲c عنوان فارسي:
impact of product and brand extension strategic planning on corporate performance in b2b vs b2c عنوان انگليسي:

عوامل بسياري در رشد و توسعه شركتها ميسر بوده و تعدد اين عوامل باعث پيچيدگي و صعوبت تصميم گيري در خصوص شناسايي، ميزان تاثير و روش انتخاب ميشود به عبارت ديگر عدم وجود نگاه استراتژيك به تعيين عوامل موثر ميتواند منجر به از دست دادن جايگاه رقابتي و ورشكستگي گردد. در اين ميان تفاوتهاي بازارهاي B2B و B2C نيز داراي ابهامات بسياري است كه شناسايي تفاوتها ميتواند به تعميم قوانين بازارهاي B2C كه از قدمت بيشتري برخوردارند به بازارهاي B2B و انتخاب استراتژي بهينه با رويكرد افزايش سود شركت منجر گردد.

تصميم گيري در مورد گسترش سبد محصولات موجود و بدست آوردن بازارهاي جديد براي رشد و افزايش سود آوري شركت اهميت حياتي دارد. با اين وجود، پرسش مهمي كه باقيمانده، اين است كه توسعه كدام محصول و برند در بازارهاي B2B و B2C كمك بيشتري به سودآوري شركت مي كند، و به اين ترتيب، چگونه شركت ها استراتژي توسعه ايي را انتخاب كنند كه منجر به سودآوري شود. براي پاسخ به اين پرسشها به صورت نظري و تجربي به مطالعه رتبه بندي شركت هاي ذكر شده در مجله IMI 100 اقدام و اميدواريم كه يافته هاي اين تحقيق، پيامدهاي مهمي را براي مديريت استراتژي توسعه مبتني بر رشد شركت هاي B2B و B2C داشته و به رشد و تكميل تئوري B2B كمك كند.

چکيده:

تصوير برند-وفاداري برند-عملكرد برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي خادمي گراشي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.