پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۸ دفاع:
۲۹۸۹ شناسه:
هانيه دهقاني زنگنه دانشجو:
تحليل عوامل فردي موثر ( وابسته به عامل ) بر سرعت شكل گيري كسب وكار جديد (مطالعه موردي كسب و كارهاي نوپا در صنايع منتخب ايران) عنوان فارسي:
Teh effective (factor-dependent) individual factors on the speed of the formation of a new business among novice businesses in selected industries in Iran عنوان انگليسي:

امروزه يكي از مهمترين مسائل پيش روي هر كشوري، توسعه كارآفريني و كارآفرينان مي باشد. در اين راستا، تسهيل فضاي كسب و كار و سرعت بخشيدن به شكل گيري شركت هاي كارآفرين، يكي از مهمترين شاخص هاي رقابتي كشورها جهت توسعه كارآفريني مي باشد. لذا هدف اصلي اين تحقيق تحليل عوامل فردي موثر (وابسته به عامل) بر سرعت شكل گيري كسب و كار جديد در بين كسب و كارهاي نوپا در صنايع منتخب ايران ميباشد. بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند، 110 نفر مديران و موسسان كسب و كارهاي نوپا، به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شده و پرسشنامه تحقيق بين آنها توزيع گشت. اين تحقيق با رويكرد كمي صورت گرفته و از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده هاي تحقيق، توصيفي- پيمايشي بوده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق در بخش آمار استنباطي از تكنيك مدليابي معادلات ساختاري با رويكرد حداقل مربعات جزئي (PLS) استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد 3 عامل دانش و تجربه پيشين، آموزش ويژگي هاي كارآفرينانه و سرمايه اجتماعي بر افزايش سرعت شكل گيري كسب و كارهاي جديد، تاثير معناداري داشته اند. همچنين بهره گيري از شبكه هاي اجتماعي به عنوان متغير تعديلگر سبب شده است تا شدت تاثير دانش و تجربه پيشين بر سرعت شكل گيري كسب و كارهاي جديد افزايش يابد.

چکيده:

نگرش، سرعت شكل گيري كسب و كار، عوامل فردي، كسب و كارهاي نوپا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كمال سخدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.