پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۵ ساعت ۱۵:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسvclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۲۹۸۴ شناسه:
فرشاد دادفر دانشجو:
طراحي مدل شايستگي رياست فدارسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
The Competency Appropriate Model Of Sport Federation's President Of Islamic Republic Of Iran عنوان انگليسي:

مدل هاي شايستگي در سال هاي اخير به طور گسترده اي مورد پذيرش سازمان ها قرار گرفته است، زيرا اولاً به روشن شدن تفاوت مديران برجسته و متوسط كمك مي كند، و اين موضوع در محيط رقابت جهاني بسيار مهم است؛ دوم الگوهاي شايستگي نسبت به رويكردهاي كارمدار(كه فقط بر شرح فعاليت هاي كاري متكي است)، فراگيرترند، زيرا دقيقاً آنچه را افراد براي موفقيت نياز دارند، مشخص مي كنند. به زعم مطالعات متعدد در زمينة شناسايي شايستگي هاي مديران و ارائة مدل ها و چارچوب هاي مختلف، اغلب آنها به چارچوب منسجم و جامعي از شايستگي ها دست نيافته اند.

فدراسيون هاي ورزشي به عنوان مهمترين نيروي محركه آن رشته در داخل كشور هستند كه متاسفانه در چند سال اخير، در بعضي از آن ها با انتخاب ناصحيح رئيساني كه شايستگي آن پست را نداشته اند از مسير خود دور شده اند. حتي آيين نامه هاي جديد براي احصاء پست رياست فدراسيون هم نتوانست اين مشكلات را برطرف كند. با توجه به اين موارد و اهميت اين موضوع نياز به بررسي همه جانبه در خصوص احراز شايستگي رياست فدراسيون هاي ورزشي احساس شد.

همچنين سازمان ها و ادارات ورزشي مانند بيشتر سازمان ها و نهادهاي ديگر براي بقا و دوام در عرصة رقابت جهاني به انتخاب درست و احراز شايستگي، مديريت استعدادها براي تصدي مشاغل حساس و كليدي خود نيازمندند. ضرورت افزايش توانمندي مديران سازمان هاي ورزشي، دلايل مختلفي را براي اتخاذ رويكرد شايستگي در اين سازمانها به وجود آورده است. اتخاذ اين رويكرد، مستلزم تعريف و شناسايي دقيق شايستگي هاي مديريت ورزشي است . بديهي است طراحي مدل هاي شايستگي مي تواند گامي بسيار مهم در ايجاد بانك اطلاعات مديران فعلي و آتي، جانشين پروري، مديريت استعداد، ارتقاي قابليت ها و بهبود فرايند تصميم گيري در انتصاب و انتخاب مديران ورزشي با رويكرد ويژه به شايسته سالاري محسوب شود تا مسائل ناشي از ضعف هاي مديريتي در اين حوزه برطرف شود . ازاين رو اين پژوهش با هدف تدوين مدل مناسب احراز شايستگي روساي فدراسيون هاي ورزشي ايران انجام مي گيرد

چکيده:

مدل، شايستگي، فدراسيون، رئيس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهرزاد حميدي استاد مشاور:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.