پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۸ دفاع:
۲۹۸۳ شناسه:
محسن رحيمي دانشجو:
مفهوم و آثار اعاده دادرسي به جهت مخالفت راي با شرع بين موضوع ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري عنوان فارسي:
The Concept and Restores the Proceedings for the Opposition to Vote Against the Religion between Article 477 of the Code of Criminal Procedure عنوان انگليسي:

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراء ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ داد ﮔﺴﺘﺮي از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ و ﻋﻤﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻦ آيين دادرسي است. رسيدگي ماهوي در دو مرحله دادرسي نخستين و تجديد نظر، درستي و صحت حكم دادگاه را به طور نسبي تضمين ميكند و همين اندازه، به حكم قطعي، اثر اجرايي مي بخشد. چهره ديگري از اين بازنگري كه پس از قطعيت حكم با درخواست محكوم عليه، خود را نشان ميدهد، اعاده دادرسي است. اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه در اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم، ﻃﺮق دﯾﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺣﮑﺎم از ﻃﺮﯾﻖ د اد ﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، اﻋﺎده داد رﺳﯽ و اﻋﺘﺮاض رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﻼف ﺑﯿّﻦ ﺷﺮع از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده 18 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. به موﺟﺐ ﻣﺎده 570 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺼﻮب 92، ﻣﺎده 18 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻧﺴﺦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮره ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺎده 477 ق.آ.د.ك. اﺑﻘﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. مفهوم عبارت «خلاف شرع بين» كه در ماده ي 477 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است داراي ابهامات بسياري است كه نياز به بررسي دارد. تحقيق حاضر مي كوشد به تبيين و بررسي مفهوم «خلاف شرع بين» و آثار اعاده ي دادرسي به جهت مخالفت راي با خلاف شرع بين بپردازد.

واژگان كليدي:

چکيده:

خلاف شرع بين، اعاده ي دادرسي، حكم، قرار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن محسني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن صفري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.