پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۸۰ شناسه:
حامد جعفري دانشجو:
مقايسه پاسخ بيان ژن مايونكتين و FNDC-5 در عضله پهن جانبي انسان به يك جلسه فعاليت خالص و جداگانه اكسنتريك و كانسنتريك عنوان فارسي:
Comparison of response of Myonectin and FNDC-5 gene expression in human vastaslateralis muscle to a pure and separate single about eccentric and concentric exercise عنوان انگليسي:

يكي از عوامل سلامت جامعه سلامت جسمي و فيزيولوژي افراد آن است بنابراين توجه به اين نكته ملزم به انتخاب روش صحيح زندگي و فعاليت هاي جسمي افراد جهت حفظ سلامت جسمي آنها است. در نتيجه انتخاب سبك درست زندگي و توجه به انجام ورزش هاي بدني يكي از عوامل مهم در سلامت افراد جامعه محسوب مي گردد (جعفري و همكاران، 1395). توجه به تغييرات فيزيولوژي بدني در حين تمرينات ورزشي و تغييرات هورمون ها، پروتئين ها و ساير پارامترهاي بيولوژيكي بدن از جمله متابوليسم بدن مي تواند به انتخاب روش صحيح ورزش و برنامه ورزشي افراد كمك بزرگي نمايد اغلب انواع مختلف ورزش ها منجر به دو نوع انقباض عضلاني: اكسنتريك، كانستتريك مي‌گردد. اين دو نوع حركت انقباضي تاثير متفاوتي بر سيستم متابليسمي بدن داشته است (موثقي و همكاران، 1395). با توجه به هدف تنظيم متابوليسم بدن براي افراد مختلف شناخت دقيق تاثير آنها بر ترشح پروتئين و پپتيدهاي عضلاني بسيار مهم مي باشد از اين دسته تركيبات عضلاني به مايونكتين و FNDC-5 مي توان اشاره نمود.

ميوكاين‌ها كه پپتيدهاي عضله اسكلتي نيز ناميده مي‌شوند، ميوكاين‌ها كه اغلب در پاسخ به انقباض عضلاني با شرايط تغذيه‌اي در جريان خود تشريح مي‌شوند و متابوليسم گلوكز و ليپيد‌ها تاثير مي‌گذارند. چندين مايوكاين تا به امروز شناسايي شده‌اند از جمله مايونكتين كه يك مايوكاين جديد محسوب مي گردد. اين ميبوكاين جديد كه متعلق به خانواده پروتئيني مرتبط با TNFα مي باشد و اولين بار در سال 2012 توسط سلدين و همكاران كشف شد. (سالدينو همكارانف 20112) افزايش آن در خون سبب افزايش متابوليسم بدن خواهد شد و برخلاف آديپونكتين كه از سلول هاي چربي بيان مي گردد، از طيف وسيعي از بافت ها بيان مي گردد. اين دسته از پروتئين ها شامل بخش هاي اينترلوكين ‌ها، آيريزين ‌، مايواستين‌- ، ميونكتين عامل نروتروفيك مشتق از مغز ، عامل رشد ، شبه انسوليني ، عامل مهاري لوكيميا ، پروتئين شبه فولستاتين است(صفرزاده و وحيد، 1395). ميوكاين‌ها، فراينرهاي تطبيقي در عضله اسكلتي را به وسيله تنظيم كننده پاراكرين اكسيداسيون سوخت، هيپرتروفي ، آنژيوژنز ، فرايند هاي التهابي و تنظيم ماتريكس خارج سلولي كنترل مي‌كنند(هوفمن و ويجرت، 2017).

بيان مايونكتين توسط دو عامل اصلي تحريك مي شود: فعاليت ورزشي (انقباض عضلاني) و وضعيت تغذيه. به طوري كه مقادير خوني مايونكتين در وضعيت ناشتا پايين و دو ساعت پس از مصرف گلوكز يا چربي افزايش پيدا مي كند) ميزان مايونكتين ظاهراً با ميزان سوخت و ساز در ارتباط است و موجب افزايش برداشت اسيدهاي چرب آزاد در بافت چربي و كبد مي شود و سبب نظيم و بهبود متابوليسم بدن مي گردد و افزايش سلامت بدن خواهد شد. و از طرفي عكس آن يعني كاهش كاهش سطوح مايونكتين موجب كاهش برداشت اسيدهاي چرب آزاد توسط بافت چربي و كبد مي شود و در طولاني مدت سبب اختلال در سلامت بدن خواهد شد. (برزگر، و همكاران، 1397).

عضله اسكلتي، يك بافت فعال است كه به نحوه و شدت استفاده از عضله به طور سازشي واكنش مي‌هد و منجب به توليد مواد بيولوژيكي مختلف از پپتيدها و هورمون هاي مختلف مي گردد. عضله اسكلتي را بافت درون ريز نيز مي نامند؛ زيرا علاوه بر اين كه محتواي مولكول‌هاي متابوليكي مهم است كه بيان هركدام از اين مولكول بر متابوليسم موثر است، بلكه با تشريح هورمون‌هايي با بافت‌هاي ديگر نيز در ارتباط مي‌باشد (برزگر، و همكاران، 1397).بنابرمطالب بيان شده عضله اسكلتي يك عضو متابوليك فعال با انعطاف بالا براي پاسخ‌هاي سازگار به شرايط مختلف مانند روزه داري و يا ورزش‌هاي فيزيكي است كه سبب شده توجه محققان را جلب نموده و تحقيقات وسيعي در اين زمينه صورت پذيرفته است. (مانيكام و وهلي، 2017).

در اين پژوهش به مقايسه پاسخ بيان ژن مايونكتين و FNDC-5 در عضله پهن جانبي انسان به يك جلسه فعاليت جداگانه با دو حركت انقباضي متفاوت اكسنتريك و كانسنتريك خواهيم پرداخت و تاثيرات اين فعاليت‌هارا به طور جداگانه بر بيان ژن هاي مورد مطالعه بررسي خواهيم كرد.

چکيده:

اكسنتريك ، كانستتريك ، بيان ژن ، مايونتين ، پروتئين غشايي تار عضلاني FNDC-5

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا كردي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.