پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۷ دفاع:
۲۹۷۹ شناسه:
شاهده غندالي دانشجو:
اثر بخشي آموزش جنسي بر دانش و نگرش دختران نوجوان با نشانگان داون عنوان فارسي:
The Effectiveness of Sexual Training on Knowledge and Attitude of teenage girls with Down syndrome عنوان انگليسي:

به نام خدا

چكيده:

پايان نامه مورد نظر در مورد اثر بخشي آموزش جنسي بر دانش و نگرش دختران نوجوان با نشانگان داون مي باشد. در اين طرح به كمك دو پرسشنامه محقق ساخته يكي براي دختران با نشانگان داون و ديگري براي والدين آن ها ميزان دانش و نگرش دختران با نشانگان داون در زمينه بهداشت جنسي سنجيده مي شود. اين پرسشنامه ها بر روي 40 نفر اجرا مي شود. 20 نفري كه كمترين امتياز را دريافت كنند طي 12 جلسه آموزش با موضوع بهداشت جنسي قرار داده مي شوند. بسته آموزش بهداشت جنسي نيز توسط محقق و بر اساس موازين دين اسلام و مناسب با فرهنگ جامعه طراحي مي شود. در پايان مجدد پرسشنامه ها تكميل مي شوند و براساس داده هاي بدست آمده ميزان اثر بخشي آموزش جنسي بر دانش و نگرش دختران نوجوان با نشانگان داون سنجيده مي شود

چکيده:

نشانگان داون، بهداشت جنسي، دانش و نگرش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد به پژوه استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ساحل همتي گركاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.