پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۹/۲۶ دفاع:
۲۹۷۶ شناسه:
علي پناهي مسجدلو دانشجو:
بحث اعتبار مهارت شنيداري آزمون بين المللي آيلتس عنوان فارسي:
On the Validity Argument of IELTS Listening عنوان انگليسي:

چكيده

اين تحقيق به بحث در خصوص اعتبار آزمون شنيداري آيلتس مي پردازد. بنابر اين، تحقيق فعلي درسه مرحله انجام شد. در مرحله اول ، 463 آزمون شونده به آزمون شنيداري آيلتس كه داراي 40 تا سوال بود و مورد تاييد دانشگاه كمبريج نيز است پاسخ دادند. نتيجه با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري با بكار گيري ليسرل تجزيه تحليل شد. و نتيجه اين مرحله اعتبار ساختاري مهارت شنيداري آيلتس را تاييد كرد. در مرحله دوم نيز همان 463 نفر به آزمون آيلتس پاسخ دادند و هدف بررسي اين نكته بود كه آيا بعضي سوالات آزمون شنيداري آيلتس به عملكرد متفاوت افراد مي انجامد يا نه. و نتيجه نشان داد كه از بين سه تا متد كه براي اين كار اعمال شد نتيجه متفاوت ديده شد. اما در كل بعضي ( تعداد محدودي) سوالات مهارت شنيداري آيلتس نمرات آزمون دهندگان را بطور نا عادلانه تحت تاثير قرار مي دهد و به عملكرد متفاوت افراد مي انجامد كه اين اعتبار آزمون شنيداري آيلتس را بحث انگيز مي كند. مرحله سوم خودش در دو قسمت انجام گرفت و 63 نفر در اين مرحله شركت كردند. هدف هر دو بخش اين بود كه اگر آزمون شونده ها در چهار تا تست متوالي مهارت شنيداري آيلتس شركت كنند آيا نمرات آنها از همديگر زياد متفاوت خواهد بود يا نه. ونتيجه نشان داد كه مهارت شنيداري آنها از از يك آزمون به ازمون ديگر در تك تك مهارت ها متفاوت است اما در نمره كلي شان هيچ فرقي مشاهده نشد. اين تحقيق در نتيجه بيانگر اين است كه آزمون شنيداري آيلتس از اعتبار بالايي برخوردار است. اما در بعضي جوانب نيز نياز به اين دارد كه اعتبار اش بررسي شود. اين تحقيق مي تواند براي مدرسان آيلتس و همچنين براي محققاني كه سوالات آيلتس را طراحي مي كنند مورد استفاده قرار گيرد.

كليد واژه ها: اعتبار ساختاري، آيلتس، مهارت شنيداري ، مدلسازي معادلات ساختاري

چكيده

اين تحقيق به بحث در خصوص اعتبار آزمون شنيداري آيلتس مي پردازد. بنابر اين، تحقيق فعلي درسه مرحله انجام شد. در مرحله اول ، 463 آزمون شونده به آزمون شنيداري آيلتس كه داراي 40 تا سوال بود و مورد تاييد دانشگاه كمبريج نيز است پاسخ دادند. نتيجه با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري با بكار گيري ليسرل تجزيه تحليل شد. و نتيجه اين مرحله اعتبار ساختاري مهارت شنيداري آيلتس را تاييد كرد. در مرحله دوم نيز همان 463 نفر به آزمون آيلتس پاسخ دادند و هدف بررسي اين نكته بود كه آيا بعضي سوالات آزمون شنيداري آيلتس به عملكرد متفاوت افراد مي انجامد يا نه. و نتيجه نشان داد كه از بين سه تا متد كه براي اين كار اعمال شد نتيجه متفاوت ديده شد. اما در كل بعضي ( تعداد محدودي) سوالات مهارت شنيداري آيلتس نمرات آزمون دهندگان را بطور نا عادلانه تحت تاثير قرار مي دهد و به عملكرد متفاوت افراد مي انجامد كه اين اعتبار آزمون شنيداري آيلتس را بحث انگيز مي كند. مرحله سوم خودش در دو قسمت انجام گرفت و 63 نفر در اين مرحله شركت كردند. هدف هر دو بخش اين بود كه اگر آزمون شونده ها در چهار تا تست متوالي مهارت شنيداري آيلتس شركت كنند آيا نمرات آنها از همديگر زياد متفاوت خواهد بود يا نه. ونتيجه نشان داد كه مهارت شنيداري آنها از از يك آزمون به ازمون ديگر در تك تك مهارت ها متفاوت است اما در نمره كلي شان هيچ فرقي مشاهده نشد. اين تحقيق در نتيجه بيانگر اين است كه آزمون شنيداري آيلتس از اعتبار بالايي برخوردار است. اما در بعضي جوانب نيز نياز به اين دارد كه اعتبار اش بررسي شود. اين تحقيق مي تواند براي مدرسان آيلتس و همچنين براي محققاني كه سوالات آيلتس را طراحي مي كنند مورد استفاده قرار گيرد.

چکيده:

كليد واژه ها: اعتبار ساختاري، آيلتس، مهارت شنيداري ، مدلسازي معادلات ساختاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد علوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شيوا كيوان پناه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.