پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۳ دفاع:
۲۹۷۵ شناسه:
گارينه زقوپورميرشكارلو دانشجو:
شفافيت خودپنداره و بررسي نقش آن در رفتارمصرف كننده (مطالعه موردي: بانك سامان) عنوان فارسي:
Self-concept clarity: Exploring its role in consumer behavior .Saman Bank case study عنوان انگليسي:

امروزه شركت ها بايد براي افزايش ميل مشتريان به خريد و تاثير آن ها روي ديگر مشتريان وترغيب ديگران براي كسب سهم بازار و فروش بيشتر به خصيصه هاي رفتاري مصرف كننده توجه بيشتري نشان مي دهند. همينطور توجه به عزت نفس و شفافيت خودپنداره مورد توجه بسياري از شركت ها قرار گرفته است، تا بتوانند رضايت مشتريان را فراهم كنند و سبب وفاداري مشتريان گردند. چند سال اخير صنعت بانك داري ايران با رقابت فزاينده اي روبرو شده است؛ با توجه به ظهور بانك هاي خصوصي در كنار بانك هاي دولتي و افزايش شدت رقابت ميان آنها، يافتن راهكارهايي براي خلق رابطه بلندمدت با مشتري و شناسايي و تقويت فعاليت هايي مهم و با ارزش از نظر مشتري افزايش يافته است. بانك ها مي بايست به تمايلات مشتريان و عوامل مختلف بيشتر اهميت دهند، تا با تحليل اين موارد بتوانند با توجه به تيپ هاي شخصيتي مشتريان نسبت جذب مشتري اقدام نمايند. از اين رو بر آن شديم تا با مدل تحليلي تحقيق به بررسي شفافيت خودپنداره و نقش آن در رفتارمصرف كننده در بين مشتريان بانك سامان بپردازيم.

چکيده:

شفافيت،خودپنداره،رفتار مصرف كننده،بانك سامان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد حقيقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.