پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۷۳ شناسه:
رضا عوض پور دانشجو:
طراحي الگوي شكل گيري سرريز دانش بين خوشه هاي صنعتي عنوان فارسي:
Designing a Knowledge Survey Utilization Model to Empower Technology Cluster عنوان انگليسي:

اين پايان نامه به بيان كليات تحقيق پرداخته شد. فصل دوم داراي دو بخش اصلي است. در بخش اول از آن كه به بيان مباني نظري اختصاص دارد؛ مباحث مرتبط با خوشه‏هاي فناوري، دانش، مديريت دانش، سرريز دانش، شناسايي فناوري‏هاي مشترك بين خوشه‏هاي فناوري مزيتي و مدل‏هاي مرتبط با بهره‏برداري از دانش مطرح مي‏شود. در بخش دوم از فصل دوم به بررسي و مروري بر تحقيقات پيشين پرداخته مي‏شود و در انتها شكاف تحقيقات گذشته شناسايي و مطرح مي‏گردد. در فصل سوم، در ابتدا روش تحقيق به طور كامل معرفي مي‏شود و در ادامه آن به شيوه‏هاي گردآوري اطلاعات و تجزيه و تحليل جهت ساخت مدل و شيوه‏هاي اعتبارسنجي آن بيان مي‏گردد. در فصل چهارم، اطلاعات در چهار مرحله مورد تحليل قرار مي‏گيرد. در مرحله اول اطلاعات مربوط به بررسي مقالات بيان مي‏شود. در مرحله دوم اطلاعات حاصل از انجام مصاحبه ذكر مي‏شود. در مرحله سوم، تلفيق يافته‏ها، كدگذاري و شناسايي مقوله‏ها و نهايتاً مدل طراحي شده بر اساس رويكرد گراندد تئوري ارائه مي‏گردد. در مرحله بعد مدل طراحي شده با استفاده از رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري مورد اعتبارسنجي قرار مي‏گيرد. همچنين در اين مرحله تحليل‏هاي ديگري از جمله اولويت‏بندي عوامل مؤثر بر سرريز دانش صورت مي‏گيرد. در فصل پنجم، نتايج حاصل جمع‏بندي و تحليل مي‏شوند و نوآوري تحقيق به همراه محدوديت‏ها و پيشنهادات ذكر مي‏گردد.

چکيده:

خوشه بندي، دانش، سرازيري دانش، توانمندسازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي محمدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

journal of global information management

/

identifying the factors affecting

mehdi mohammadi, reza bandariyan, reza avazpour

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.