پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۹ دفاع:
۲۹۶۲ شناسه:
سكينه عسكري جيرهنده دانشجو:
بررسي نحوه جبران خسارت ناشي از بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا عنوان فارسي:
جبران خسارت وارده از بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا و نحوه جبران آن عنوان انگليسي:

به شكل معمول در خيل عظيمي از نظام‌هاي مختلف حقوقي طرق جبران نمودن خسارات در قراردادها مورد توجه بوده و حائز اهميت است و مواردي از قوانين نيز به اين مهم مختص شده است در اين پايان نامه مقصود مهم و اساسي بررسي نمودن و كنكاش كردن و مطالعه نمودن انواع طرق ترميم خسارات در نظام حقوقي ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا مي باشد بررسي و مساهده طرق ارجح در اين نظام هاي حقوقي كه در نوع خود مطلبي جديد به شمار مي رود براي رسيدن به اين مقصود بعد از بيان مفاهيمي چون بيع و خسارت و انواع آن ها در نظام حقوقي ايران و كنوانسيون فوق الذكر طرق جبران خسارات در نظام قوانين مدون ايران و كنوانسيون مذكور مورد بررسي قرارمي گيرد از جمله روش هاي اصلي جبران خسارات كه شامل جبران عيني و بدلي ‌جايگاه هرروش به طور منفك در نظام ايران و كنوانسيون مورد ارزيابي قرارگرفته است كنوانسيون مذكور و نظام‌حقوقي ايران در جبران نمودن خسارت تفاوت زيادي كه چشمگير باشد ندارد و اين بين در جهت عضو شدن ايران به كنوانسيون بيع بين المللي كالا مانع مهمي كه قابل حل شدن نباشد ديده نمي شود چرا كه نظام حقوقي ايران و كنوانسيون نام برده نسبت به اين موضوع كه مي توان خسارت به طور كامل جبران نمود و همچنين در ارجح بودن طريقه جبران خسارت با پرداخت معادل پولي خسارت و داشتن آزادي مكفي در جهت انتخاب طرق مناسب به جهت جبران نمودن خسارات در زماني كه طرفين رضايت ندارند برروشي خاص و حصري نبودن طرق عيني و پولي كه در كنوانسيون بيع بين المللي كالا و قوانين داخلي ايران موجود است توافق دارند

چکيده:

خسارت ،جبران ، بيع ، كنوانسيون بيع بين المللي كالا ، حقوق بين الملل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد مومني راد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.