پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۷ دفاع:
۲۹۶۱ شناسه:
مهتاب برگريزان دانشجو:
آسيب‌شناسي نظام توسعة مسير شغلي كاركنان صنايع خلاق (مطالعه موردي خبر تلويزيون) عنوان فارسي:
Pathology of the career development system of the creative industries staff (case study of TV news). عنوان انگليسي:

توسعة مسير شغلي مسئلة بسيار مهمي است كه همواره شايسته است مدنظر مديران منابع انساني سازمان‌ها و نهادهاي گوناگون قرار گيرد؛ برنامه‌هاي توسعة شغلي و ويژگي‌هاي آن از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است؛ اما بيشتر رويكردهاي موفق در اين مسير داراي مؤلفه‌هاي كليدي هستند كه براي برنامه‌ريزي توسعة شغلي كارآمد، ضروري تشخيص داده شده‌اند. در اين بين كاركنان صنايع خلاق به‌عنوان افرادي كه نسبت به كاركنان ساير صنايع و سازمان‌ها تفاوت‌هاي آشكار دارند نيازمند به نظام خاص در مسير توسعة شغلي خود هستند؛ اين مسير آسيب‌ها و ويژگي‌هاي خاص خود را دارد؛ در اين پژوهش آسيب‌شناسي نظام توسعه مسير شغلي كاركنان صنايع خلاق (كاركنان شاغل در خبر تلويزيون) را از نگاه متخصصان، نخبگان مديريت و كاركنان مجرب اين صنايع با روش دلفي و ابزار مصاحبة عميق بررسي مي‌كنيم.

چکيده:

آسيب‌شناسي، نظام توسعة مسير شغلي، كاركنان صنايع خلاق.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شريفي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهرداد استيري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.