پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۵۶ شناسه:
ارش باقرزاده دانشجو:
اثر تعاملي ۱۲ هفته تمرين هوازي و مصرف خوراكي زعفران بر مقادير هموسيستئين وفيبرينوژن ، كنترل گلايسميك و برخي ريسك فاكتورهاي قلبي و عروقي در زنان چاق ديابتي نوع ۲ عنوان فارسي:
the interactive effect of 12 weeks aerobic training and oral intake of saffron on homocysteine and fibrinogen levels,glycemic control and some risk factors for cardiovascular disease in type2 diabetic women عنوان انگليسي:

هدف از پژوهش حاضربررسي اثر تعاملي ۱۲ هفته تمرين هوازي و مصرف خوراكي زعفران بر مقاديرهموسيستئين و فيبرينوژن،كنترل گلايسميك وبرخي ريسك فاكتورهاي قلبي-عروقي در زنان چاق ديابتي نوع۲ بود.به اين منظور۴۴ زن چاق ديابتي نوع۲ استان كرمانشاه با ميانگين(سن:۵۵)،چربي بدن(درصد:۳۳) به صورت تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند

چکيده:

هموسيستئين / فيبرينوژن /زعفران /ورزش هوازي / ديابت نوع۲

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبرنژاد قره لو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رحمان سوري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.