پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۹۵۲ شناسه:
شهين هاشمي دانشجو:
طريقيت يا موضوعيت داشتن شيوه اجراي مجازات سالب حيات عنوان فارسي:
The Truth or the Importance of having a Punishment Execution Method عنوان انگليسي:

چكيده:

چگونگي اجراي كيفر در خصوص محكومان به مجازات هاي سالب حيات در يك نگاه كلي به دو صورت مورد بررسي قرار مي گيرد؛ نخست آن دسته كه براي اجراي آنها شيوه خاصي مدنظر شارع مي باشد و بايد به همان صورت انجام شود در واقع نحوه اجراي مجازات در اين موارد موضوعيت دارد. دوم قسمي كه صرفا نوع كيفر در آنها تعيين و تبيين شده است و چگونگي اجراي مجازات در اختيار حاكم شرع بوده و طريقيت دارد نه موضوعيت.

در آن دسته از مجازات هايي كه توسط شارع شيوه خاصي براي اجراي آنها در نظر گرفته نشده است مي توانيم امتيازي براي محكومان قائل شويم و بدون هيچ گونه ممنوعيت فقهي و قانوني به آنها اجازه دهيم كه نحوه اجراي مجازات سالب حيات خود را انتخاب نمايند. در اين زمينه همچنين عدالت اقتضاي آن را دارد هنگامي كه مانعي بر سر راه نمي باشد تدابير لازم براي اعطاي اين حق به محكوم انديشيده شود و قانون گذار اسباب اجرايي شدن اين امر را تسهيل و فراهم نمايد.

در صورت اجراي چنين طرحي و اعطاي اين حق انتخاب به محكوم نه تنها لطمه اي به اهداف كيفر و جامعه ناشي از مجازات كردن وارد نمي آيد بلكه اتخاذ اين مسلك مي تواند منافع بسياري را براي جامعه، محكومان و دستگاه قضايي به ارمغان آورد.

شارع مقدس با بيان مواضع داراي اهميت خود و سكوت در باقي موارد دست قانون گذار نظام اسلامي را باز گذاشته تا در مواردي كه موضوع مسكوت مي باشد او با اختيار خود عمل نموده و تصميم گيري نمايد. هر چند كه اصول و قواعد كلي موضوعات مطروحه در تمامي جنبه ها روشن گرديده و قانون گذار در پي تبعيت محضش از فقه و شرع مقدس حتما اين مواضع را در تشريعات خود لحاظ كرده و بر مبناي آنها به نگارش قوانين مي پردازد.

واژگان كليدي: سلب حيات، محكوم، طريقيت، موضوعيت، مجازات

چکيده:

طريقيت، موضوعيت ،سالب حيات، مجازات، محكوم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن برهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.