پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۱۲ دفاع:
۲۹۵۱ شناسه:
امير كارگر سلطان آباد دانشجو:
ارائه يك مدل چند هدفه به منظور بازطراحي شبكه زنجيره تامين معكوس استوار - مطالعه موردي شركت فولاد خراسان عنوان فارسي:
Provide a multi-objective model to reverse supply chain re-design-Case Study:Khorasan Steel Complex عنوان انگليسي:

در طراحي زنجيره تأمين استفاده از محصولات برگشتي و چرخه دوباره آنها در شبكه توليد و مصرف يكي از موضوعات قابل توجه بوده كه در قالب لجستيك معكوس مطرح مي‌شود. يكي از مواردي كه تأثير بسياري بر مدل‌سازي شبكه لجستيك معكوس دارد، در نظر گرفتن شرايط عدم قطعيت در تقاضا است. اين پژوهش با هدف طراحي يك مدل رياضي چندهدفه به بهينه سازي ايجاد جريان مواد در طول شبكه زنجيره‌تامين، تعيين مقدار و مكان تسهيلات و برنامه ريزي حمل‌ونقل در شرايط عدم قطعيت ميپردازد به گونه ايكه: كل سود عملياتي زنجيره حداكثر، اثرات نامساعد زيست محيطي (ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي به عنوان شاخص آلايندگي) حداقل و سطح خدمت دهي به مشتريان و تامين كنندگان زنجيره حداكثر شود. براي مواجهه با نحوه عدم قطعيت مدل از برنامه ريزي استوار مبتني بر سناريو و براي حل مدل با داده هاي سازمان مورد مطالعه در صنعت فولاد از الگوريتم فراابتكاري ژنتيك مرتب سازي نامغلوب استفاده شده است. اعتبار سنجي مدل با مقايسه روش هاي استوار و فراابتكاري انجام و منجر به صحه گذاري مدل گرديده و همچنين تحليل حساسيت براي ارزيابي پايداري مدل و پايداري جواب بر روي توابع هدف با تغيير پارامتر تقاضا انجام گرديده است. كاهش بهاي تمام شده محصولات به ميزان 9/12% ، صرفه جويي در بخش انرژي گاز به ميزان 95% ، انرژي برق به ميزان 21% و انرژي آب به ميزان حدود 1% و همچنين كاهش آلايندگي زيست محيطي بر اساس ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي به ميزان صرفه جويي انرژي از مزاياي بهره گيري از لجستيك معكوس نسبت به شبكه هاي رو به جلو ميباشد. همچنين نتايج مدل بدست آمده از مجموعه داده‌هاي واقعي نشان ميدهد كه مدل ميتواند بصورت يكپارچه نسبت به بهينه سازي اهداف تعيين شده و تعيين تعداد و مكان تسهيلات لازم براي صنعت مورد مطالعه را به همراه داشته باشد.

چکيده:

مدلسازي چندهدفه، زنجيره تامين معكوس، بهينه سازي استوار، الگوريتم فراابتكاري، صنعت فولاد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد راهنما:
دکتر حنان عموزاد مهديرجي استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۸

علمي پژوهشي مهندسي و مديريت كيفيت

جلد 8 شماره 4/

مدلسازي چندهدفه شبكه زنجيره تامين معكوس به روش استوار در شرايط عدم قطعيت تقاضا با بهره گيري از الگوريتم فراابتكاري NSGA-II در صنعت فولاد

دكتر احمد جعفرنژاد چقوشي-دكتر حنان عموزاد مهديرجي- دكتر سيدحسين رضوي حاجي آقا- امير كارگر سلطان آباد

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.