پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۹۵۰ شناسه:
ايمان تاج فر دانشجو:
: توليد كربن‌فعال از پسماندهاي فيلترسيگار به روش هيدروترمال و بررسي ارزش‌حرارتي آن عنوان فارسي:
Analysis of heating value of activated carbon produced by hydrothermal carbonisation of cigarette waste عنوان انگليسي:

در گذشته مديريت مواد زائد جامد عمدتا شامل جمع‌آوري،دفع و زباله سوزي بود و به زباله‌ها و مواد زائد به عنوان منبع انرژي نگاه نميشد با گذشت زمان و افزايش آگاهي‌هاي زيست‌محيطي از آنجاييكه زباله‌سوزي و دفن در زمين مشكلات زيادي را به همراه داشتند و اثرات زيست‌محيطي قابل‌توجهي برجاي مي‌گذاشتند و اينكه زباله‌سوزي و دفن در زمين نمي‌توانست مشكلات حجم عظيم زباله‌اي را كه توليد مي‌شود مرتفع سازند. در نتيجه مفهوم مديريت جامع زائدات به تدريج شكل گرفت و تمايل براي استفاده مجدد از اين زباله‌ها به منظورهاي مختلف مطرح گرديد.

به دليل تنوع و فراواني انواع پسماندها، آنها به دسته‌هاي پسماندهاي بي‌خطر،پسماندهاي بالقوه خطرناك و پسماندهاي خطرناك طبقه-بندي مي‌شوند.

در اين تحقيق ابتدا در مورد ارزش حرارتي فيلترسيگار به عنوان يك پسماند خطرناك بحث مي‌شود و سپس به منظور تبديل اين پسماند به كربن فعال روش و راهكار بهينه ارائه مي‌شود و در نهايت سعي مي‌شود تا ارزش اقتصادي محصول اين فرآيند چه براي استفاده به عنوان ماده جاذب و چه براي يك منبع سوختي بحث شود.

روش مورد استفاده در اين تحقيق روش هيدروترمال كربونيزاسيون مي‌باشد

فرآيند هيدروترمال كربنيزاسيون يك روش تغيير گرمايي در حالت مرطوب است كه تركيبات آلي را در شرايط محبوس،به مواد با ويژگي‌هاي متفاوت با ماده اوليه تبديل مي‌كند.اين فرآيند در بازه دمايي 350-150 درجه سلسيوس انجام مي‌پذيرد و شرايط فشاري به صورت سرخود(فشار ناشي از فعاليت مواد درون راكتور) است.

چکيده:

اقتصاد مهندسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم پازكي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.