پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۴۸ شناسه:
مريم ميرزابيگي دانشجو:
بررسي تحولات فرمي و تركيب بندي بصري در خوشنويسي شكسته نستعليق مقايسه و تحليل خط شكسته شفيعا و سيد گلستانه عنوان فارسي:
Study of Form Transitions and Visual Configuration in Cursive Nastaliq Calligraphy Analogy and Analysis of Shafiaa and Seyyed Golestaneh Cursive Calligraphy عنوان انگليسي:

چكيده

خط شكسته نستعليق، يكي از سه خط ابداعي ايرانيان است كه بيشتر در شعر و ادبيات

مورد استفاده بوده و شايد به دليل حال تهاي شيدايي و رقص قلمي كه داشته، در زمينه

مكتوبات مذهبي و ديني، ك متر مورد استقبال واقع شده و به همين دليل، آن طور كه

شايسته است، شناخته نشده. چنا نچه در پنجاه سال اخير، سبك و شيو ههايي پديدار

شدند كه از اصل و اصالت صحيح آن فرسنگ ها فاصله دارند. اين پروژه تلاشي است در

جهت احراز هويت و جايگاه خط شكسته در فرهنگ و مليت ايراني.

در ابتدا، از پيدايش خط و نوشتار توضيحي بسيار مختصر داده خواهد شد، تا بر خواننده

روشن شود كه پيدايش هر خط و قلم داراي پيشين هيي است و هيچ خطي نيز به ي كباره

و طي يك حادثه ظهور پيدا نكرده است. سپس در مورد خطوط ايراني؛ تعليق و نستعليق،

توضيحاتي داده خواهند شد چرا كه اين خطوط، پاي ههاي اصلي خط شكسته مي باشند.

در بخش خط شكسته، پس از معرفي و ارائه نمونه هايي از آثار هنرمندان مطرح

شكست هنويس، به سبك شناسي و تحليل ساختار اين خط پرداخته شده است. چنا نچه در

بررسي آثار هنرمندان دريافت مي شود، آنان داراي آثار متفاوتي در قوت و ضعف هستند و

ب هطور معمول نوع نوشتار آ نها در زمان ابتدايي و اوج هنري شان كاما متفاوت است. به

همين منظور، آثار دو هنرمند؛ محمد شفيع هروي )شفيعا( و سيدعلي اكبر گلستانه مورد

بررسي قرار گرفته شده است.

خوشنويسي شكسته داراي سه شيوه است: شيوه شفيعا )آغازين(، شيوه درويش

)اوج تحول خط شكسته( است و ديگر، شيوه گلستانه، )آخرين سبك( در خط شكسته

مي باشد. لازم به ذكر است كه مقايسه آثار اين دو هنرمند با يكديگر فقط از جنبه نوع

نوشتار و تنوع حروف و كلمات است. چراكه شفيعا از واضعان خط شكسته؛ اولين هنرمند

شكست هنويس و گلستانه آخرينِ آن است و در اين بين، تحولات فراواني وجود داشته و

درواقع خط شكسته با گذر از پلي ب هنام درويش عبدالمجيد به گلستانه رسيده است. به

همين دليل نوع نوشتار اين دو با يكديگر متفاوت است، بنابراين در بحثي، نوع نوشتار

ابتدايي و متاخر هر هنرمند ب هطور مجزا بررسي شده، سپس تنوع فرم نوشتار حروف، از

«الف » تا «ي » )حالت هاي پر استفاده( برگزيده شده و در انتها، از هر حرف الفبا به تفكيك

هر هنرمند، 4 مورد، با نگاه مقايس هيي، كنار هم آورده شد هاند. به اين ترتيب مشخص

مي شود؛ هر كدام چه تغييرات و در نهايت چه پيشرف تهايي در خط شكسته داشته اند.

اميداست بتوان با مطالعه و بررسي فر مهاي خط شكسته و نيز شناخت سبك هاي آن،

با اصول صحيح نوشتار و زيباشناسي آن بيش تر آشنا شد تا عاوه بر زنده نگه داشتن اين

قلم، از انتشار سبك هاي اشتباه جلوگيري كرد.

چکيده:

كلمات كليدي: خوشنويسي ايراني، خط شكسته، شفيعا، گلستانه.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر صداقت جباري كلخوران استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.