پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۴۳ شناسه:
مهرناز اژند دانشجو:
پژوهشي پيرامون نقوش سنتي دستبافته هاي خراسان رضوي عنوان فارسي:
پژوهشي پيرامون نقوش سنتي دستبافته هاي خراسان رضوي عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر تحقيقي پيرامون نقوش سنتي دستبافته هاي خراسان رضوي است. هدف از اين

پژوهش فراهم ساختن ريشه هاي بصري مناسب براي بهره گيري از موتيفها و نقوش سنتي خراسان رضوي در هنرهاي تجسمي از جمله هنر گرافيك است. همچنين بهرهمندي از كاربردهاي گرافيكي نقوش و دستيابي به اشتراكات نقوش در انواع هنرهاي سنتي خراسان رضوي از ديگر اهداف پژوهش به حساب ميآيند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف داراي روشِ «نظري- بنيادي»، از حيث روش گردآوري دادهها، «كتابخانهاي، ميداني و اينترنتي» و بر اساس «شيوه ي تحليل»، به صورت «تحليل محتوا» است. همچنين جامعه آماري اين پژوهش شامل دستبافته هاي استان خراسان رضوي مي باشد. مسئله اي كه اين پژوهش در پي يافتن پاسخي به آن است، اين مورد ميباشد كه نقوش دست بافته هاي خراسان رضوي شامل چه تصاوير و موضوعاتي است و چه خصوصياتي دارند؟ نتايج پژوهش حاكي از آن دارد كه نقوش سنتي دستبافتههاي خراسان رضوي جنبه رمزي و تمثيلي و ارتباطي با باورها و اعتقادات مردم داشته است. از جمله نقشهاي موجود در دستبافته هاي خراسان رضوي، نقوش حيواني شامل نقوش خروس، مرغ، پرنده، گاو، شتر، گوزن، بز؛ انساني؛ گياهي شامل درخت، گل؛ و نقوش خطي بود. همچنين موتيفهاي به كار رفته شده در قابهاي مركزي، حاشيهاي و سرتاسري قرار داشتند. در نهايت نقوش به كار رفته در دستبافته هاي خراسان رضوي بازتابي از فعاليتهاي كشاورزي، زيستمحيطي، دامداري، پوشاك و سبك زندگي بودند.

چکيده:

نقوش، نقوش سنتي، دستبافته، خراسان رضوي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر صداقت جباري كلخوران استاد راهنما:
دکتر مصطفي اسدالهي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.