پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۹۴۰ شناسه:
بهنوش ايراندوست دانشجو:
مدت حمايت در آثار ادبي و هنري عنوان فارسي:
»Duration of Protection of Work in Literary and Artistic Property Law« عنوان انگليسي:

چكيده

تمامي قوانين حق مؤلف داراي يك دسته قواعد راجع به مدت حقوق مالي هستند. فصل مشترك تمام اين

قوانين اين است كه بين آثار ساده ناشي از مؤلف واحد، نشر شده تحت نام خود او و در زمان حيات او و

ساير آثار تفكيك قائل اند. براي آثار مشترك، آثار جمعي، آثار بي نام )گمنام( يا با نام مستعار و در مواردي

براي آثاري كه پس از مرگ مؤلف منتشر مي شود قواعد خاصي مطرح مي كنند. سرانجام، در بعضي قوانين

مهلت خاصي براي آثار عكاسي و آثار هنرهاي كاربردي يا براي نرم افزارهاي رايانه اي قائل هستند. همچنين

روش تحقيق به صورت توصيفي- تحليلي مي باشد. سؤال اصلي پژوهش حاضر، مدت حمايت از آثار در

حقوق مالكيت ادبي و هنري در حقوق داخلي، خارجي و اسناد بين المللي مي باشد. اين پژوهش با تشريح

مباني مدت حمايت به بررسي مدت حمايت در انواع آثار ادبي و هنري مي پردازد و نكاتي را در زمينه ي

هماهنگ سازي مدت حمايت از حقوق مؤلف و برخي حقوق مجاور نيز بيان مي دارد.

چکيده:

واژگان كليدي:مالكيت ادبي و هنري، مدت حمايت، حقوق مادي، حقوق معنوي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رحيم پيلوار استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.