پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۲۹۳۴ شناسه:
سيد يعقوب محمد نيا دانشجو:
تحليل گفتمانهاي قدرت سياسي در منطقه خليج فارس عنوان فارسي:
The Analysis Of Political Power Discourses In Persian Gulf Region عنوان انگليسي:

مطالعات منطقه ي خليج فارس در ايران پيشينه تحقيقاتي گسترده اي دارد بطوريكه شايد در بين موضوعات مورد مطالعه جغرافياي سياسي بي رقيب باشد.در اين ميان يكي از عوامل مهم و تاثير گذار مساله قدرت بوده و به همين دليل مساله گفتمان قدرت در منطقه خليج فارس و تركيبات مطلوب در اين راستا از جمله مهمترين و حساس ترين مباحث جاري منطقه بوده است و باعث بي ثباتي فراوان در اين منطقه شده است اگر چه عامل بي ثباتي در منطقه مستعد است اما در دو قالب و چارچوب مشخص يعني در دو سطح بازيگران داخلي و بازيگران فرامنطقه اي قابل تحليل و بررسي است لذا ضرورت پرداختن به گفتمان هاي قدرت سياسي در منطقه خليج فارس و چگونگي اثر گذاري ان بر معادلات بين المللي نقش حياتي و غير قابل انكار دارد.سوالات اساسي تحقيق عبارتنداز:

۱-گفتمانهاي قدرت سياسي در منطقه خليج فارس كدامند ودرچه دوره هاي زماني گسست گفتماني ايجاد شده است؟

2-ازمنظر ديرينه شناسي عناصر اصلي گفتماني اين گفتمانها كدامند؟

3-تبارشناسي هريك از اين گفتمانها در سه محور دانش قدرت وايدئولوژي چه زواياي پنهاني از قدرت سياسي رادرمنطقه خليج فارس نشان مي دهد؟

گفتمانهايي كه در منطقه خليج فارس قدرت سياسي در قالب انها بازنمايي شده است عبارتند از :

الف )گفتمان مركانتليسم از قرن 16 تا كشف نفت

ب) گفتمان استعمار از كشف نفت تا 1960

ج)گفتمان ملي گرايي از 1960 تا 2003

د) گفتمان جهاني شدن از 2003 تا 2018

2- عناصر اصلي گفتمان هاي چهارگانه به تفكيك عبارتند از :

گفتمان مركانتليسم: كشورهاي متروپل -سرمايه داري تجاري تجارت خارجي-مناطق نفوذ تجاري -اكتشاف معادن زيرزميني - مواد خام ارزان قيمت-

گفتمان استعمار:كشف نفت- سرمايه داري صنعتي-تقسيم جهان به سه بخش اول و دوم و سوم-توسعه يافتگي در مقابل توسعه نيافتگي-قرارداد هاي نفتي-استعمار مستقيم و غير مستقيم

گفتمان ملي گرايي: دولت مدرن-هويت ملي و ملي گرايي- دولت ملت

گفتمان جهاني شدن :انقلاب ارتباطات -تكنولوژي -دموكراسي-عدالت-جهاني سازي

با اين چهارچوب قدرت سياسي را به شيوه تحليل گفتمان در منطقه خليج فارس درذيل گفتمانهاي فوق الذكر مورد بررسي قرار خواهيم داد.و به پيروي از نظريه گفتماني ميشل فوكو از دو منظر ديرينه شناسي و تبارشناسي گفتمان هاي سياسي منطقه خليج فارس در يك صد سال اخير بررسي و تحليل مي شوند

محتواي اين رساله در قالب پنج فصل سازماندهي شده است.

فصل اول : كليات تحقيق

فصل دوم: مباني نظري

فصل سوم: محيط شناسي تحقيق

فصل چهارم : گفتمانهاي قدرت سياسي منطقه خليج فارس ديرينه شناسي وتبارشناسي قدرت

فصل پنجم: تجزيه وتحليل و نتيجه گيري

چکيده:

گفتمان -قدرت-خليج فارس -استعمار-ايران-ناسيوناليسم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رسول افضلي استاد راهنما:
دکتر ياشار ذكي استاد راهنماي دوم:
دکتر كيومرث يزدان پناه درو استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

سياست دفاعي

/

تبيين مفهوم قدرت وجهاني شدن در نظريه هاي گفتمان

دكتر رسول افضلي ياشارذكي كيومرث يزدان پناه سيديعقوب محمدنيا


/

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.