پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۹۳۲ شناسه:
دلارام وايقاني دانشجو:
بررسي سايبر تروريسم و امنيت جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
cyber terrorism law and islamic republic of iran security عنوان انگليسي:

كليات

بيان مسئله:

تقويت امنيت پايدار جمهوري اسلامي ايران در گرو شناخت پديده ها مي باشد بدان معنا كه با توجه به رشد فناوري و تمايل سيستم هاي تروريستي در بروز رساني خود اين ضرورت را براي ما به وجود مي آورد تا ضمن شناخت مسائل به مهار آنها روي آوريم. پديده سايبر تروريسم يا به بيان واضح تر تروريسم سايبري، پديده اي نوين در سطح بين المللي مي باشد كه در دهه اخير در كانون توجهات بسياري از سيستم هاي اطلاعاتي و سازمان هاي تروريستي كشورهاي مختلف قرار گرفته است فلذا پرداختن بيش از پيش به اين مهم و تنظيم سازكار متناسب براي مهار اين پديده يكي از الزامات جوامع آينده نگر مي باشد.

بررسي ميزان نفوذ پذيري بستر سايبري جمهوري اسلامي ايران و عمق نفوذ موثر دشمن بوسيله پديده ي تروريسم سايبري و اثرات جانبي آن از يك سو و ارائه راهكار ها و شيوهاي نيل به امنيت پايدار سايبري از سوي ديگر، اين ضرورت را به وجود مي آورد تا پژوهشگر ضمن پاسخ به اين مسئله در پي ايجاد ظرفيت هاي حقوقي مناسب ملي با توجه به زير ساخت هاي قانوني و پايش خلاء هاي حقوقي موجود باشد.

چکيده:

cyber..terroism.security

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.