پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۱۷ دفاع:
۲۹۲۷ شناسه:
عاصفه پشت چي اسكوئي دانشجو:
مطالعه و بررسي پايداري پماد ‌سوختگي هاني درم شركت داروسازي دارو درمان سلفچگان عنوان فارسي:
Investigation of stability of Honey Derm burn ointment of Darudarman Salafchegan pharmaceutical company عنوان انگليسي:

استفاده از گياهان دارويي قدمتي هم‌پاي بشر داشته و براي مدت طولاني يكي از مهم‌ترين ابزارهاي انسان براي غلبه بر بيماري بوده است. پس از ظهور پزشكي نوين و استفاده گسترده از داروهاي شيميايي گرايش مردم برخي كشورها به گياهان دارويي كاهش يافت. اما اكنون پس از حدود يك قرن از حاكميت مطلق پزشكي نوين مجدداً طب گياهي قد برافراشته و استقبال بشر به آن رو به افزايش است.

بر اساس گزارش سازمان بين المللي جراحات سوختگي (ISBI)، سوختگي عبارتست از تخريب بخشي يا همه‌ي لايه‌هاي سلولي پوست در اثر برخورد با مايعات يا مواد جامد داغ.

سوختگي از مهم‌ترين حوادث و سوانح مرتبط به سلامت انسان است كه به دليل عوارض شديد و مرگ و مير بالا بسيار مورد توجه است.

وضعيت نا‌مطلوب بيمارستان‌هاي سوختگي، نبود استاندارد‌هاي لازم در درمان سوختگي و هزينه‌هاي سنگين درمان منجر به عوارض شديدي مي‌گردد.

بنابراين نياز به يافتن تركيبات مؤثر در درمان سوختگي و جلوگيري از تشديد آن اجتناب‌‌ناپذير بوده و استفاده از داروهاي گياهي موردتوجه قرارگرفته است.

هدف اين پايان‌نامه بررسي عوامل پايداري پماد سوختگي هاني درم شركت دارو درمان سلفچگان مي‌باشد.

طي سال‌هاي گذشته شركت دارو درمان سلفچگان به واسطه تيم توسعه و تحقيقات خود سعي در سوار نمودن پماد هاني درم بر روي اشكال مختلف پانسمان را داشته است.

پماد هاني درم به علت ماهيت روغني خود به صورت مطلوب پايدار نبوده و امكان سوار شدن روي پانسمان نوين را ندارد و نمونه‌هاي ساخته شده از كيفيت مطلوبي برخوردار نيستند. در نمونه‌هاي موجود، مشاهده شده كه پماد دو فاز گرديده و امكان رهايش تدريجي پماد روي زخم كه يكي از عوامل تسريع كننده بهبود زخم مي‌باشد، وجود ندارد.

در اين پايان‌نامه با بررسي علت ترموديناميكي و پديده‌هاي سطحي، شرايط عملياتي و فرمولاسيون با استفاده از طراحي آزمايش‌ها و مطالعات تئوري و تجربي در صدد آن هستيم علت پديده دو فازي شدن را پيدا نموده و اين مشكل را رفع نماييم.

چکيده:

سوختگي، پماد هاني درم، پايداري، دوفازي، پانسمان نوين، آنتي باكتريال، كلوئيد، معتبرسنجي فرآيند، معتبرسنجي محصول

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنما:
دکتر هومن فتوره چي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.