پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۲۳ شناسه:
علي شهبازيان دانشجو:
بررسي موافقت نامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري ايران در زمينه جبران خسارت عنوان فارسي:
Investigating Bilateral Investment Treaties of Iran in the Field of Compensation عنوان انگليسي:

در معاهدات سرمايه گذاري، دولت هاي ميزبان از طرفي استانداردهاي رفتاري متعددي را در قبال سرمايه گذار و سرمايه گذاري وي تعهد نموده اند و از طرف ديگر، موظف به انجام اقدامات تنظيمي جهت حفظ منافع عمومي كشور هستند. اين امر منشا اغلب دعاوي سرمايه گذاري بين المللي و موجب ادعاي سرمايه گذاران در ديوان هاي داوري سرمايه گذاري جهت دريافت جبران خسارت شده است. سكوت معاهدات سرمايه گذاري در خصوص قلمرو و محتواي استانداردهاي رفتاري و همچنين معيارها و روش هاي جبران خسارت، موجب تشتت آراء ديوان هاي داوري سرمايه گذاري شده و نحوه جبران خسارات ناشي از نقض تعهدات مندرج درمعاهدات سرمايه گذاري را در هاله اي از ابهام فرو برده است. معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري ايران نيز به عنوان يك كشور سرمايه پذير در اين موارد به طور كلي ساكت هستند و دست ديوان هاي داوري را در ارائه تفاسير مختلفي كه اغلب به نفع سرمايه گذار است باز مي گذارد و منافع ايران را در محاكم سرمايه گذاري در معرض خطر قرار مي دهد. در اين راستا، در اين رساله با روش توصيفي-تحليلي و با رويكرد حمايت از منافع دولت ايران، به اين سوال پاسخ داده مي شود كه چگونه مي توان منافع دولت ايران را در بحث جبران خسارت دعاوي سرمايه گذاري كه با ادعاي نقض استانداردهاي رفتاري مندرج در معاهدات سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران مطرح مي شود حفظ نمود. ابتدا به بررسي منشا نقض معاهدات سرمايه گذاري و ساختار، محتوا و رويه داوري هر كدام از استانداردهاي رفتاري پرداخته خواهد شد كه نقض هر كدام موجب تعهد دولت ميزبان به جبران خسارت مي شود. سپس نحوه جبران خسارت در دعاوي ناشي از بحران هاي دولت ميزبان شامل بيماري هاي فراگير جهاني و مخاصمات مسلحانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در ادامه به بررسي تفصيلي معيارهاي جبران خسارت و روش هاي جبران خسارت تحت هر يك از معيارها و برخي مسائل فرعي جبران خسارت از جمله جبران خسارت معنوي و احكام جايگزين جبران خسارت پرداخته خواهد شد.

چکيده:

جبران خسارت، حقوق بين الملل سرمايه گذاري، كوويد-۱۹ (كرونا)، مخاصمات مسلحانه، معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري خارجي،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا طجرلو استاد مشاور:
دکتر مهدي پيري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

حقوق عمومي دانشگاه تهران

/

جبران خسارت ناشي از مخاصمات مسلحانه در دعاوي سرمايه گذاري بين المللي

سيد باقر ميرعباسي و علي شهبازيان

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.