پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۹۲۲ شناسه:
طليعه ملك محمدابراهيم آبادي دانشجو:
برسي ارتباطات ريسك در پيش بيني و مواجهه با مخاطره زلزله در تهران عنوان فارسي:
Investigate of risk communication in forecast and encountering to Risks of Tehran earth quake عنوان انگليسي:

چكيده:

ارتباطات ريسك يكي از حوزه هاي علمي كاربردي مهمي مي باشد كه در سال هاي اخير مورد توجه بسياري از انديشمندان قرار گرفته است. در واقع ارتباطات ريسك به حساب آوردن اطلاعات، ايده ها و معاني آشكار و حتي بديهي در طرح هاي آينده نگرانه است. محققان و طراحان روابط عمومي و ارتباطات ريسك گاه فراموش مي كنند كه چگونگي اطلاع رساني مي تواند بر سلامت و ايمني فيزيكي رواني مردم، محيط زيست آنها اثر بگذارد. در واقع توجه به تجربيات گوناگون و تحقيقات كلان و خرد در باب ارتباطات ريسك امروزه بيش از هر زماني ضروري است. در پژوهش حاضر تلا شده است تا به ارزيابي جايگاه تعديل خطر و ارتباطات ريسك در برنامه ريزي شرايط اضطراري پرداخته شود و مفاهيمي چون خطر، ارتباطات ريسك، آسيب پذيري و رهيافت‌هاي آن و برنامه ريزي در شرايط اضطراري مورد بررسي قرارگرفته و درنهايت راهكارهاي اجرايي براي دستيابي به وضع مطلوب ارائه شود.

جامعه آماري اين پژوهش را كليه مقالات منتشر شده در سه روزنامه ايران، همشهري و شرق از آبان ماه سال 1396 تا تير ماه سال 1397 كه مرتبط با خطرات زلزله در شهر تهران مي‌باشد، را تشكيل مي دهد. در تحقيق حاضر محقق به منظور نيل به اهداف تحقيق از روش تحليل محتوا و تكنيك مقوله‌بندي استفاده شده است و در نمونه‌گيري نيز از نمونه‌گيري هدفمند بهره‌گيري نموده است. بر همين اساس با استخراج مقولات تحقيق از مباحث نظري و همچنين از متن مقالات منتشر شده در نهايت مقولات در چهار حوزه استراتژي‌ها، محتوا، قالب و مخاطب پيام‌ها تقسيم‌بندي شد.

يافته‌هاي تطبيقي تحقيق حاكي از آن است كه مقالات در روزنامه‌هاي ايران، شرق و همشهري بصورت نسبي استراتژي‌هاي مختلفي را در خصوص تبيين پديده زلزله اتخاذ نموده‌اند، بدين صورت كه در روزنامه ايران استراتژي كاهش ريسك، در روزنامه شرق استراتژي انتقال ريسك و در روزنامه همشهري استراتژي پذيرش ريسك مد نظر نويسندگان بوده است. همچنين در زمينه محتواي پيام ها نيز دو روزنامه ايران و همشهري رويكرد مشابهي انتخاب كرده و هر دو به دنبال شناسايي و معرفي محدوديت‌ها و نقاط ضعف در وضعيت كنوني بوده اند و اين در حاليست كه روزنامه شرق رويكرد متفاوتي اتخاذ كرده و در بيشتر مقالات به دنبال شناسايي ابعاد مختلف ريسك بوده است. اما در حوزه قالب پيام‌ها لازم به ذكر است كه مقالات در دو روزنامه شرق و همشهري هم بصورت توصيفي - خبري و هم تحليلي استنباطي بوده اند اگرچه غالب مقالات در اين روزنامه-ها همچون روزنامه ايران از نوع تحليلي مي‌باشند. در خصوص مخاطب پيام‌ها نيز در دو روزنامه ايران و شرق، مخاطب پيام‌ها غالباً مسئولين، نهادها و سازمان‌ها بوده اند، اما در روزنامه همشهري نيز علاوه بر مسئولين، مردم هم به عنوان مخاطب پيام در نظر گرفته شده‌اند.

چکيده:

ارتباطات ريسك، استراتژي پيام، قالب پيام، محتواي پيام، مخاطب پيام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي منتظرقايم استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.