پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۹۱۹ شناسه:
سحر مصباحي دانشجو:
راهبردهاي ارتقاء تاب‌آوري در برابر زلزله در بافت تاريخي كرمان عنوان فارسي:
The Strategies to Promote Earthquake Resilience of Historical Contexts in Kerman عنوان انگليسي:

تاب‌آوري شهري به جايگاهي از شهر اشاره دارد كه به دليل مديريت و برنامه‌ريزي درست قدرت تحمل خود را در برابر بحران‌هاي طبيعي و انساني افزايش داده و باكم‌ترين ميزان خسارت مالي و جاني مي‌تواند بحراني را پشت سر گذاشته و در كوتاه‌ترين زمان به حالت طبيعي خود بازگردد. اما متأسفانه در اكثر شهرهاي ايران قسمتي از شهر كه هسته اوليه شهر را تشكيل مي‌دهد و هويت، اصالت و تاريخ شهر را به يدك مي‌كشد به دست فراموشي سپرده‌شده‌اند و به دليل نبود عزم جدي مديران شهري و فقدان مشاركت ساكنان چرخ برنامه‌ريزي براي ساماندهي آن‌ها از حركت ايستاده است و به لكه‌هاي پژمرده‌اي از مركز شهر تبديل‌شده‌اند، كه به دليل ضعف كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و مديريتي منتظر كوچك‌ترين تلنگر طبيعي مي‌باشند كه شيرازه آن‌ها را از هم بگسلد و تلفات جاني و مالي عظيمي را براي ساكنانشان بر جاي گذارد. در همين راستا پژوهش حاضر نيز به دنبال ارائه راهبردهاي براي ارتقا ميزان تاب‌آوري در بافت تاريخي شهر كرمان مي‌باشد كه هسته اوليه شهر كرمان را شامل شده و يكي از ارزشمندترين بافت‌هاي تاريخي را در كشور شامل مي‌شود. روش پژوهش توصيفي –تحليلي و با استفاده از روش‌هاي مشاهده‌اي، مصاحبه‌اي و پرسشنامه صورت گرفته جامعه آماري آن تمامي ساكنان بافت تاريخي كرمان مي‌باشد. براي تخمين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده‌شده است كه مطابق اين فرمول 380 نمونه برآورد شد.و اين پرسشنامه‌هاي به‌صورت تصادفي ساده در سطح محدوده پخش گرديد بعد از استخراج اطلاعات موردنظر با استفاده از برنامه SPSS وArc GIS تجزيه‌وتحليل گرديدند و وضعيت موجود نشان داد كه بافت تاريخي كرمان ازنظر ابعاد اجتماعي، اقتصادي، كالبدي، نهادي تاب‌آوري وضعيت نامطلوبي دارد. به همين دليل ماتريس SWOT تشكيل‌شده و نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهديد بافت تاريخي ازنظر تاب‌آوري در آن تدوين گرديد. سپس با استفاده ازنظر متخصصين و كارشناسان مطلع از وضعيت بافت تاريخي كرمان امتيازبندي گرديد و بعد از تجزيه‌وتحليل‌هاي مربوط مشخص گرديد، كه موقعيت استراتژيكي بافت تاريخي كرمان موقعيت استراتژي‌هاي بازنگري، انطباقي است. ازاين‌رو بعد از تدوين استراتژي‌هاي مطلوب و مناسب با وضعيت تاب‌آوري بافت تاريخي كرمان ماتريس برنامه‌ريزي كمي (QSPM) تشكيل‌شده و در اين مرحله نيز با استفاده ازنظر متخصصين استراتژي‌ها اولويت‌بندي شدند.

چکيده:

تاب‌آوري شهري، مديريت بحران، بافت تاريخي، مدل SWOT ، شهر كرمان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد پوراحمد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كرامت اله زياري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.