پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۲۹۱۶ شناسه:
حسن صفري دانشجو:
تبيين ارتباط بين تسهيم دانش . نو آوري .سرمايه اجتماعي وعملكرد سازماني (مورد مطالعه شعب بانك سپه تهران) عنوان فارسي:
Explaining the Relationship between Knowledge Sharing,Innovation,SocialCapital,and Organizational Performance(CaseStudy: Sepah Bank Branches in Tehran) عنوان انگليسي:

در دنياي امروز اصولا مديريت چيزي ناملموس وذهني نظير دانش امكان پذير نيست .آنچه مديريت مي شود منابع دانش وتكنولوژيهاي مرتبط.فرايندها وتكنيكها واز همه مهمتر عناصر انساني ميباشدكه منبع تمامي دانش به شمار مي روند.منابع دانش پس از ايجاد مي بايست گسترش داده شوند .سازماني كه در كاركنان خود انگيزه لازم براي اشتراك يا تسهيم دانش ايجاد نكرده باشد حجم بسيار چشمگيري از دانش خود رااز دست خواهد داد . از طرفي دستيابي وتصاحب بازار با وجود رقباي قدرتمند نياز به نوآوري .يادگيري از رقبا و محيط وبسياري از عوامل ديگر خواهد داشت كه اگر شركتها به آن توجه نداشته باشند از صحنه رقابت حذف مي شوند.زيرا عملكرد سازماني مناسب را از دست خواهند داد .هدف تحقيق حاضر تبيين ارتباط بين تسهيم دانش .نوآوري .سرمايه اجتماعي وعملكرد سازماني(مورد مطالعه:شعب بانك سپه تهران ) ميباشد.روش تحقيق حاضر توصيفي مي باشدكه به روش پيمايش انجام شده است واز حيث هدف جزء تحقيقات كاربردي بشمار مي رود .ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه مي باشد كه روايي آن به تاييد اساتيد راهنما ومشاور وخبرگان مي رسد وپايايي آن نيز براي هر متغير از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه مي شود .جامعه آماري اين تحقيق شعب بانك سپه استان تهران مي باشد تجزيه وتحليل اطلاعات به وسيله مدلسازي معادلات ساختاري بررسي مي شود.

چکيده:

تسهيم دانش .سرمايه اجتماعي .عملكرد سازماني .شعب بانك سپه تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا طالقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود فيروزيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.