پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۳۰ دفاع:
۲۹۱۴ شناسه:
علي كريمي دوزجي دانشجو:
آثار حقوقي الحقاق ايران به كنواسيون۱۹۹۷آبراههاي بين المللي و كنواسيون ۱۹۹۲ حقوق آب بر توافقنامه هاي آبي موجود فيمابين دولت ايران و دولت هاي همسايهاي موجود عنوان فارسي:
Legal proceedings for Iran's accession to the UN 1997 Convention and the 1992 Water of Europe and its impact on existing border water contracts with its neighbors عنوان انگليسي:

در اين پژوهش با بررسي دو كنوانسيون 1992 هلسينكي و 1997 نيويورك كه جز اسناد لازم الاجراي حقوق بين الملل آب مي باشند دريافتيم كه مباحثي نظير توسعه پايدار، حقابه هاي زيست محيطي و همكاري مباحث نويني مي باشند كه در معاهده 1973 مغفول مانده يا بصورت سطحي مورد بررسي قرار گرفته است، همين امر موجب گرديده تا اين معاهده علاوه بر خلاهاي حقوقي كه در خصوص مباحث نوين حقوق بين الملل آب دارد از نظر ضمانت اجرا نيز با مشكلات عديده اي مواجه گردد. لذا با بررسي اصول حاكم بر دو كنوانسيون مذكور و شرايطي كه الحاق به هركدام از كنوانسيون هاي فوق بر معاهده 1973 مي گذارد دريافتيم كه الحاق به كنوانسيون 1992 هلسينكي به دليل الزام اعضا به تطبيق مفاد معاهدات موجود با اصول حاكم بر كنوانسيون و همينطور انعطاف پذيري و جامعيت حقوقي مي تواند خلاهاي حقوقي معاهده هيرمند را تا حد قابل توجه اي مرتفع نمايد.

واژگان كليدي: آبراه مشترك، كنوانسيون 1992 هلسينكي، كنوانسيون 1997 نيويورك ، معاهده هيرمند، توافقنامه.

چکيده:

استفاده غير كشتيراني از منابع آبهاي بين المللي، كنوانسيون، قراردادهاي آب مرزي، الحاق،استفاده،بهره برداري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي پيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ساسان صيرفي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.