پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۹ دفاع:
۲۹۱۲ شناسه:
رضا كشاورزهدايتي دانشجو:
خنثي‌سازي پساب حاوي داروهاي مهاركننده كيناز به روش اكسيداسيون عنوان فارسي:
Detoxification of kinase inhibitors medicines waste by oxidation methods عنوان انگليسي:

هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير اكسيداسيون با استفاده از ازن جهت خنثي سازي مواد موثره دارويي ضد سرطان موجود در پساب، حاوي ايماتينيب مزيلات، نيلوتينيب هيدروكلرايد، سوني تينيب مالات، ارلوتينيب هيدروكلرايد و سورافنيب توسيلات، حاصل از فرآيند توليد آنها مي باشد. اين مواد موثره دارويي جزو داروهاي پر‌خطر محسوب مي شوند كه در درمان برخي از بيماري هاي سرطان مفيد هستند. وجود اين داروها در جريان پساب ورودي به كارخانجات تصفيه فاضلاب مي‌تواند در عملكرد فرآيندهاي تصفيه بيولوژيك آن كارخانجات تاثير مخرب داشته باشد، همچنين تحقيقات نشان داده است كه كارخانجات تصفيه فاضلاب در حذف مواد دارويي با استفاده از فرآيندهاي جاري چندان موفق نبوده اند، كه منجر به رديابي مواد دارويي در آبهاي سطحي و محيط زيست شده است، لذا انجام عمليات هاي پيش تصفيه پساب هاي دارويي در مبدا جهت حذف يا به حداقل رساندن ميزان مواد دارويي موجود در پساب ضروري به نظر مي رسد. در اين تحقيق تلاش شده است در جهت بررسي امكان پيش تصفيه پساب خروجي يكي از كارخانجات توليد كننده مواد موثره دارويي خطرناك، از عمليات اكسيداسيون با استفاده از ازن در مقياس آزمايشگاهي استفاده شود، بدين منظور با استفاده از دستگاه ازن ژنراتور در مقياس آزمايشگاهي، ازن با ميزان مشخص به نمونه هاي معلوم حاوي مواد موثره دارويي در زمان هاي مختلف تزريق گرديد. اندازه گيري ميزان باقيمانده داروها در نمونه ها با استفاده از روش آناليز معتبرسازي شده كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا (HPLC) صورت پذيرفته است. نتايج حاصل نشان داده است كه فرآيند اكسيداسيون با استفاده از ازن توانسته در خنثي سازي بصورت مطلوب اثرگذار باشد.

چکيده:

پيش تصفيه، پساب، مواد دارويي خطرناك، ازن، اكسيداسيون، HPLC

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنما:
دکتر لقمان فيروز پور استاد راهنماي دوم:
دکتر اسمعيل موذني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.