پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۹۱۱ شناسه:
مريم جعفري دانشجو:
اصلاح سطح مواد نانو متخلخل سيليسي با دندريمرهاي عامل دار شده با فلوئورن و كاربرد آن به عنوان سنسور و پيش بيني طيف جذبي و لومينسانس آن با محاسبات شيمي كوانتومي عنوان فارسي:
Surface modification of nano-porous silica materials by dendrimers functionalized with fluorene and its use as a sensor- and quantum chemical calculation of absorption and luminescence spectra عنوان انگليسي:

شناسايي كاتيون‌ها و آنيون‌ها به دليل كاربرد بسيار گسترده آن‌ها در صنايع مختلف كه در ارتباط مستقيم با محيط زيست و سلامت انسان‌ها هستند، و نيز نقش اساسي آنها در سيستم‌ها و فرايند‌هاي بيولوژيكي كه در بدن جانداران صورت مي‌گيرد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در ساليان اخير، در بين روش‌هاي مختلفي كه براي شناسايي كاتيون‌ها و آنيون‌ها بكار برده شده است، روش‌هاي نوري (فلورسانسي و چشمي) به دليل سهولت، سرعت بالا، حد تشخيص بسيار پايين، انتخاب‌پذيري بالا، هزينه پايين، عدم نياز به مراحل پيچيده آماده‌سازي نمونه و ... مورد توجه زيادي قرار گرفته‌اند.پيش بيني ميشود در اين تحقيق، ماده نانو متخلخل سيليسي از نوع SBA-15 سنتز و با گروه هاي عاملي دندريمري PAMAM عامل دارگردد. سپس فلوئورن با توجه به ضريب لومينسانس بسيار بالا و داشتن بالاترين نشر بين تركيبات پلي هيدروكربن هاي آروماتيكي، بر روي سطح اين مواد پيوند زده شود . هم چنين به منظورايجاد برهم كنش با گروه هاي مختلف از جمله فلزات، مشتقات فلوئورن از طريق عوامل كئوردينه شونده به صورت ليگاند به سطح SBA-15 متصل شوند. بنابراين مزوپور هاي تهيه شده براي توسعه شناساگرهاي مختلط آلي معدني در شناسايي يون ها سودمند هستند و كاربرد مزوپور سيليسي SBA-15 را در سنسور ها گسترش مي دهند.همچنين با انجام محاسبات نظري ab initio به پيش بيني طيف جذبي و لومينسانس مولكولها به روش محاسبات شيمي كوانتومي و توجيه وقايع رخ داده خواهيم پرداخت.

چکيده:

سنسور-مزوپور-لومينسانس-محاسبات آغازين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا بديعي استاد راهنما:
دکتر عليرضا شايسته استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
/

Sensor

Maryam Jafari

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.