پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۹۱۰ شناسه:
شيوا ايراني دانشجو:
آثار حقوقي ناشي از پخش غيرمجاز امواج راديويي در درياهاي آزاد توسط كشتي هاي خارجي عنوان فارسي:
Legal Effects of Unauthorized Broadcasting at the High Sea By Foreign Ships عنوان انگليسي:

چكيده

انتشار غيرمجاز امواج راديويي در درياي آزاد از جمله اقداماتي است كه از سوي كنوانسيون 1982 حقوق درياها منع شده است. عبارت امواج راديويي، صرفا امواج شنيداري نمي باشد بلكه كليه امواج الكترومغناطيسي از جمله امواج صادره از سوي رادارها، سونارها، ماهواره ها و ... را شامل مي شود. ممنوعيت انتشار اين امواج، برپايه مختصات موج و فركانس صادره، تعيين شده از سوي سازمان ارتباطات بين المللي و آثار و نتايج حاصله در عرصه بين المللي است. در پژوهش حاضر مفهوم انتشار غيرمجاز امواج راديويي در درياهاي آزاد به عنوان يكي از محدوديتهاي اصل آزادي درياها بررسي شده است. نتيجه به دست آمده اين است كه طبق كنوانسيون 1982، يكي از مصاديق اصل آزادي درياها، آزادي كشتيراني در درياهاي آزاد مي باشد ليكن اين آزادي تاجايي ادامه دارد كه نظم و امنيت بين المللي را به مخاطره نيندازد. انتشار امواجي كه مطابق با قواعد اتحاديه ارتباطات بين المللي نباشد، نه تنها در عرصه بين المللي هرج و مرج ايجاد مي كند بلكه منافع ملي كشورها (سياسي، امنيتي، اقتصادي) را به مخاطره مي اندازد.

خلاءهاي موجود در قواعد بين المللي، زمينه سوء استفاده را فراهم نموده به گونه اي كه به دليل پيشرفت تكنولوژي در جهان مدرن، اين پديده تحت شرايطي مي تواند از مصاديق تروريسم سايبري قلمداد گردد. از آنجا كه دولتها از انتساب عمليات سايبري در قلمرو خود واهمه دارند، درياهاي آزاد را محمل سوء استفاده قرار داده اند. ازين جهت لازم است راهكارهاي مقابله با انتشار غيرمجاز امواج راديويي در درياهاي آزاد، به روزرساني گردد. بررسي و تبيين مسائل در پژوهش حاضر به روش توصيفي و يافتن همبستگي ميان متغيرها انجام شده است.

چکيده:

انتشار امواج راديويي، امواج غيرمجاز راديويي، آزادي درياها، نظم و امنيت بين المللي، قواعد اتحاديه ارتباطات بين المللي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين نواده توپچي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد مشاور:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

The canadian criminal justice assiciation

/

Unauthorized broadcasting of radio waves from the high seas and cyberterrorism

دكتر حسين نواده توپچي، شيواايراني

مقاله در مجله ISC
بين المللي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.