پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۱۸ دفاع:
۲۹۰۸ شناسه:
محمد پشام دانشجو:
بررسي تاثير استراتژي بازاريابي و كسب و كار بر عملكرد شركت از طريق نقش ميانجي سياست هاي مديريت منابع انساني(مورد مطالعه:شركت گلرنگ) عنوان فارسي:
effect of marketing and business strategy on company performance through the role of mediator of human resources management policies (case study:Golrang Co.) عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر به بررسي تاثير استراتژي بازاريابي و كسب و كار بر عملكرد شركت از طريق نقش ميانجي سياست هاي مديريت منابع انساني در شركت گلرنگ مي پردازد. تحقيق حاضر از نگاه هدف تحقيق، كاربردي است .تحقيق از نظر روش جمع آوري اطلاعات از نوع توصيفي - پيمايشي است. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كلية مديران بازاريابي و منابع انساني در شركت گلرنگ در شهر تهران مي‌باشد .حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران 82 نفر تعيين شده است .روش نمونه گيري پژوهش حاضر نمونه‌گيري تصادفي ساده مي‌باشد. داده هاي تحقيق با روش كتابخانه اي و ميداني گردآوري شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه مي باشد . پايايي پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و روايي ابزار با روش محتوايي و سازه مورد تأييد قرار ميگيرد. همچنين به منظور تعميم نتايج و آزمون فرضيه ها از مدلسازي معادلات ساختاري كمترين مربعات جزئي با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده خواهد شد.

چکيده:

استراتژي بازاريابي.استراتژي كسب و كار.عملكرد شركت.سياست هاي مديريت منابع انساني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدابوالقاسم ميرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.