پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۹۰۷ شناسه:
ندا خانكشي پور دانشجو:
حذف فوتو كاتاليستي رنگ هاي آلي از پساب با استفاده از نانوكامپوزيت مغناطيسي آهن اكسيد/ كيتوزان/نقره فسفات تحت نور مر‌ٰئي عنوان فارسي:
Photocatalytic degradation of organic dyes in wastewater with magnetic Fe3O4/chitosan/Ag3PO4 nanocomposite under visible light irradiation عنوان انگليسي:

فاضلاب شامل دو نوع اصلي از آلاينده، يعني يونهاي فلزي سمي و تركيبات آلي مي باشد. از بين بردن مواد شيميايي سمي از پساب در حال حاضر يكي از موضوعات مهم در كنترل آلودگي مي باشد. اين آلاينده ها ممكن است از برنامه هاي صنعتي (نفت، نساجي و..) و يا از منازل و مراقبت شخصي (آفت كش ها و كودهاي شيميايي، مواد پاك كننده و ...) وارد آب شوند[1] .تخريب آلودگيهاي مختلف مانند فنول ها، الكل ها، اسيدهاي آلي، آفت كش ها و حشره كش ها و تركيبات، رنگزا در فاضلاب خروجي از صنايع مختلف با استفاده از اكسيداسيون فوتوكاتاليستي بررسي شده است. اين آزمايش راندمان بالا در تخريب و حذف اين نوع آلودگي از آب و فاضلاب را نشان مي دهند. اكسيداسيون پيشرفته روشي با قدرت وبهره وري بالا است كه مي تواند راديكالهاي هيدروكسيلي توليد نمايد كه قادر به از بين بردن ساختار آلاينده ها در حضور اشعه ماورامرئي هستند. در ميان تمام روش هاي اكسيداسيون پيشرفته تخريب فوتوكاتاليستي با توجه به هزينه پايين، سهولت روند اجراي، واكنش با مواد آلي، در دسترس بودن و امكان واكنش در دماي محيط روشي موثر براي تصفيه خانه هاي فاضلاب مي باشد. از آنجا كه واكنش راديكال هيدروكسيل بسيار قوي با مواد آلي منجر به توليد كربن دي اكسيد و آب مي شود، بنابراين هيچ تركيب سمي در طي واكنش حاصل نمي شود و اين يكي ديگر از جنبه هاي مثبت اين فرآيند است .

چکيده:

۱-آلاينده ۲- پساب ۳-اكسيداسيون پيشرفته

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا شاكري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.