پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۹۰۶ شناسه:
الهه هاشميان دانشجو:
طراحي و ساخت ايمونوسنسور الكتروشيميايي بدون نياز به نشان جهت شناسايي و اندازه گيري ويروس عامل ايجاد بيماري افت نخود بر پايه ي تثبيت الكتروشيميايي آبي پروس و نانو ذرات طلا بر سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو ساختار گرافن اكسايد كاهش يافته و مايع عنوان فارسي:
Design and construction of label-free electrochemical immunosensor for sensitive detection of CCDV based on electrodeposited Prussian blue and gold nanoparticles on reduced graphen oxide- ionic liquid nanocomposite modified glassy carbon electrode عنوان انگليسي:

توسعه بيوسنسورها در حال حاضر يكي از زمينه هاي بسيار فعال تحقيقات تجزيه اي است. هر بيوسنسور شامل يك لايه شناساگر بيولوژيكي جهت بر همكنش با گونه هدف و يك ترانسديوسر جهت تبديل پارامتر فيزيكي يا شيميايي برهمكنش بيولوژيكي به سيگنال قابل اندازه گيري است. ايمونوسنسورها، بيوسنسورهايي هستند كه در آن ها جزء شناساگر بيولوژيكي، آنتي‌بادي است. در واقع در ايمونوسنسورها فرايند تشخيص نتيجه‌ي برهمكنش اختصاصي آنتي‌ژن (Ag) به عنوان گونه‌‌ي هدف، با آنتي‌بادي (Ab) به عنوان جزء شناساگر است و به علت اين بر همكنش اختصاصي، ايمونوسنسورها از گزينش پذيري و حساسيت بالا و حدتشخيص پايين برخوردار مي‌باشند ]1[. ترانسديوسرهاي مورد استفاده در طراحي ايمونوسنسورها مي‌توانند نوري، الكتروشيميايي، پيزوالكتريك يا كالريمتري باشند روش هاي الكتروشيميايي، بسيار حساس، ساده و سريع بوده و براحتي به كار برده مي شوند و با تكنولوژي هاي ميكرو سازگاري دارند. هم چنين به علت اين كه واكنش هاي الكتروشيميايي مستقيماً يك سيگنال الكترونيكي ايجاد مي كنند، نيازي به دستگاه هاي گرانقيمت تبديل سيگنال وجود ندارد. بنابراين ايمونوسنسورهاي الكتروشيميايي به علت سادگي، قابل حمل بودن، قيمت كمتر و سرعت پاسخ دهي بالاتر، برساير انواع ايمونوسنسورها برتري داشته و در مقايسه با ساير روشها قابليت تشخيص در محل را نيز دارند ]2[.

به طور كلي ايمونوسنسور هاي الكتروشيميايي به دو دسته ايمونوسنسور هاي نشان دار و بدون نشان تقسيم بندي مي شوند. ايمونوسنسور هاي نشان دار معمولا از يك آنزيم براي توليد سيگنال الكتروشيميايي بهره مي گيرند. در ايمونوسنسورهاي بدون نشان از تغييرات ايجاد شده در جريان، ولتاژ يا مقاومت الكترود پس از تشكيل كمپلكس آنتي بادي-آنتي ژن روي سطح الكترود و ايجاد سد انتقال الكترون و انتقال جرم به عنوان سيگنال استفاده مي شود ]3[.

در طراحي بسياري از ايمونوسنسورهاي الكتروشيميايي، سطح الكترود نه تنها به عنوان سطح ترانسديوسر بلكه به عنوان پايه‌اي جهت تثبيت لايه‌ي شناساگر از آنتي‌بادي نيز عمل مي‌كند. به همين دليل تلاش‌هاي بسياري جهت بهبود رفتارالكتروشيميايي و اصلاح سطح الكترودها با استفاده از نانومواد و مواد آلي و معدني مختلف صورت گرفته است. پروسين بلو (PB)1 يكي از تركيباتي است كه به اين منظور مورد استفاده قرار گرفته است. اين تركيب به علت ساختار ويژه، هزينه توليد كم، پايداري بالا و سهولت ساخت گزينه بسيار مناسبي جهت ساخت ايمونوسنسورهاي الكتروشيميايي بدون نياز به نشان مي باشد ]4،5[.

همچنين به منظور بهبود خواص PB از جمله افزايش كارايي تثبيت، تشكيل نانو ذرات با مورفلوژي مناسب و افزايش سطح موثر، مي توان اين كمپلكس را به صورت نانو كامپوزيت با مواد ديگري از جمله نانو ساختار هاي كربني (نظير نانولوله هاي كربني، گرافن و ...) و مايعات يوني بر سطح الكترود تثبيت كرد. ساختار گرافن به دليل ويژگي هاي كاتاليتيكي و سطح بسيار گسترده، يك بستر مناسب براي تثبيت PB مي باشد ]6[. با تركيب گرافن و PB مي توان نانو كامپوزيتي با ويژگي هاي كاتاليزوري تشديد شده و پايداري و بهبود يافته ايجاد نمود]7،8[.به علاوه، حضور مايعات يوني باعث افزايش فعاليت كاتاليتيكي PB تثبيت شده روي سطح الكترود شده و با افزايش رسانايي

الكتريكي موجب تشديد حساسيت زيست حسگر مي گردد ]9[.

هدف از اين پژوهش، طراحي و ساخت ايمونوسنسور الكتروشيميايي بدون نيازبه نشان با استفاده از الكترودهاي اصلاح شده با پروسين بلو مي باشد. به اين منظور ابتدا ولتاموگرام چرخه اي تبديل پروسين بلو به پروسين وايت توسط الكترود اصلاح شده با پروسين بلو ثبت گرديد. سپس آنتي بادي بر سطح الكترود تثبيت شد. با تثبيت آنتي بادي بر سطح الكترود، سدي در برابر انتقال الكترون و انتقال جرم ايجاد شده و در نتيجه جريان هاي اكسايشي و كاهشي در ولتاموگرام چرخه اي كاهش مي يابند. در مرحله بعدو با تشكيل كمپلكس بين انتي ژن و انتي بادي، اين سد انتقال الكترون افزايش يافته و باعث كاهش بيشتر در جريان هاي اكسايشي و كاهشي PB مي گردد. اين اختلاف جريان به عنوان معياري از غلظت آنتي ژن ثبت گرديد. هم چنين در اين پژوهش از گرافن اكسايد كاهش يافته و مايعات يوني جهت افزايش بازده تثبيت و پايداري PB و در نهايت افزايش حساسيت ايمونوسنسور استفاده شد.

چکيده:

ايمونوسنسور بي نشان / گرافن اكسايد كاهش يافته/پورسين بلو/

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پرويز نوروزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدرضا صفرنژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.