پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۹۰۳ شناسه:
محمد قندالي دانشجو:
تغيير نام ونام خانوادگي اشخاص (حقيقي و حقوقي) عنوان فارسي:
تغيير نام ونام خانوادگي اشخاص (حقيقي و حقوقي) عنوان انگليسي:

نام و نام خانوادگي جزء مميزات اشخاص است و براي تشخيص و شناسايي افراد به كار مي رود.انتخاب نام اشخاص حقيقي با اعلام كننده واقعه ولادت است كه در غالب موارد والدين طفل هستند.نام خانوادگي طفل نيز به موجب قانون و به صورت قهري همان نام خانوادگي پدر وي خواهد بود.انتخاب نام اشخاص حقوقي نيز در بدو امر به عهده موسسين مي باشد.برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي بنا به دلايل مختلف در صدد تغيير نام خود هستند . با بررسي مباني طرفداران و مخالفان امكان تغيير نام مي توان گفت كه امكان تغيير نام اشخاص حقيقي و حقوقي و نام خانوادگي وجود دارد. با بررسي احكام و قوانين مرتبط مي توان گفت تغيير نام و نام خانوادگي به دو دسته اختياري و اجباري تقسيم مي گردد.همچنين مراجع صالح جهت تغيير نام كوچك شامل هيات حل اختلاف،سازمان ثبت احوال و ديوان عدالت اداري و دادگاه مي باشد و مرجع صالح جهت تغيير نام خانوادگي هرچند وفق ماده 40 قانون ثبت احوال، سازمان ثبت احوال كشور مي باشد ليكن با تتبع در ساير قوانين و بررسي رويه قضايي مي توان گفت هيات حل اختلاف،دادگاه هاي عمومي و همچنين ديوان عدالت اداري نيز در مواردي ذيصلاح مي باشند.مرجع صالح جهت تغيير نام اشخاص حقوقي حقوق خصوصي شامل شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري،اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري است و تغيير نام اشخاص حقوقي حقوق عمومي در غالب موارد بر عهده مجلس شوراي اسلامي است. تغيير نام و نام خانوادگي در خصوص اشخاص حقيقي و تغيير نام اشخاص حقوقي داراي 3 اثر اصلي مي باشد: 1- اين تغيير نام داراي اثر مطلق است و در برابر همه قابل استناد و معتبر است.2-تغيير نام داراي اثر قهقرايي است و در گذشته اثر مي نمايد.3- تغيير نام اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا تغيير نام خانوادگي هيچ خللي در حقوقي كه اشخاص دارا مي شوند يا تكاليفي كه به موجب قوانبن يا قراردادهاي خصوصي به عهده داشته اند وارد نمي آورد و در اثر اين تغيير، هويت اشخاص به هيچ عنوان تغيير پيدا نمي كند.

چکيده:

تغيير نام،تغيير نام خانوادگي،اشخاص حقوقي-سازمان ثبت احوال-دادگاه عمومي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحيم پيلوار استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن باديني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.