پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۸۹۸ شناسه:
سيداميرفرزاد خضري دانشجو:
امكان سنجي اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بر بحران سوريه عنوان فارسي:
Adoption of armed conflict rights standards in internal conflicts based on the Syrian civil war عنوان انگليسي:

در جنگ داخلي سوريه نيروهاي متخاصم عموما با عدول از اصول حاكم بر مخاصمات مسلحانه داخلي و بين

المللي سعي در ايجاد دولت مركزي به نفع خود داشته اند. با اين اوصاف بايد اذعان كرد كه بسياري از اصول

حاكم بر اين مخاصمات در اين جنگ ناديده گرفته شد اين در حالي است كه اسناد بين المللي به طور مفصل در اين رابطه قوانين مشخصي را وضع نموده اند اما داعش به هيچ يك از قوانين مذكور متعهد نبود در مقابل بسياري از كشورهاي منادي حقوق بشر در دفاع از مردم مظلوم و عدم رعايت اين اصول كام سخن نگشودند به همين علت به نظر مي رسد تحليل و تبيين رعايت اصول حاكم بر مخاصمات مسلحانه در نظام داخلي و بين المللي مي تواند تا حد بسيار زيادي رفتار داعش را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. از طرف ديگر با بررسي هاي صورت گرفته اين نتيجه حاصل شد كه نوع مخاصمات مسلحانه در سوريه ماهيت دوگانه داخلي و بين المللي داشته است. به همين علت تشريح و تفكيك ابعاد حقوقي آن با سختي بسياري مواجه است كه در اين تحقيق به ابعاد مختلف آن پرداخته ايم.

چکيده:

سوريه، داعش، جنايت عليه بشريت، جنگ، مسلحانه.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.