پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۵ دفاع:
۲۸۹۶ شناسه:
سيدعباس شهرتاش دانشجو:
مدلسازي رياضي فرآيند خشك كردن انجمادي، به همراه تحليل عملكرد و راه هاي افزايش بازدهي اين فرآيند در صنايع دارويي عنوان فارسي:
Mathematical modeling of freeze drying process; analysis of performance and methods to optimize the efficiency of this process in pharmaceutical industry عنوان انگليسي:

در اين پژوهش يك مدل براي توصيف رفتار ديناميكي فرآيند خشك‌كردن انجمادي ايجادشده است. مدل يك‌بعدي پيشنهادي، بر اساس حل هم‌زمان معادلات موازنه‌ي جرم، انرژي و مومنتوم در طول يك ويال متقارن دارويي با استفاده از روش تفاضل محدود مي‌باشد. معادلات ديفرانسيل پاره‌اي غيرخطي داراي ضرايب متغير، با استفاده از قانون زنجيره‌اي گسسته‌سازي شدند و دستگاه معادلات با استفاده از يك روند تكرارشونده و با كد نويسي در محيط متلب حل شد. نتايج مدل در تطابق خوبي با داده‌هاي آزمايشگاهي خشك‌كردن انجمادي شير خشك و همچنين با نتايج مدل‌هاي جذب - تصعيد در پژوهش‌هاي مرتبط مي‌باشد. مدل توسعه‌يافته در اين پژوهش مي‌تواند براي طراحي چرخه و انتخاب راهبرد عملياتي خشك‌كردن انجمادي محصولات دارويي مورداستفاده واقع شود. همچنين اين مدل مي‌تواند به‌منظور بهينه‌سازي فرآيند در صنايع داروسازي به كار گرفته شود. بخش ديگري از اين پژوهش اختصاص دارد به بررسي روش‌هاي كنترل، بهينه‌سازي، تشديد و كوچك‌سازي فرآيند خشك‌كردن انجمادي. در اين بخش انواع روش‌هاي بهينه‌سازي بكار گرفته‌شده تا به امروز كه بيشتر معطوف به بهبود مرحله‌ي انجماد در خشك‌كردن انجمادي هستند، مورد بحث و بررسي قرارگرفته شده‌اند. اهميت مرحله‌ي انجماد ازآن‌جهت است كه ساختار كريستال‌هاي تشكيل‌شده در محصول منجمد و مورفولوژي ماده‌ي منجمد، به‌صورت مستقيم تعيين‌كننده‌ي ساختار فضاي متخلخل حاصل آمده با پيشرفت خشك شدن است و بر بازدهي كل فرآيند تأثير چشمگيري دارد. علاوه بر آن فرمولاسيون محصول بايستي به نحوي انجام شود كه در مرحله‌ي انجماد ماده مؤثره محصول دچار آسيب يا تجزيه نشود و همين‌طور پروتكل انتخاب‌شده براي انجماد، نگاهي جامع به خصوصيات ماده مؤثره‌ي محصول، استاندارد‌هاي از پيش تعيين‌شده براي محصول خشك‌شده، كاهش مصرف انرژي و كاهش زمان فرآيند داشته باشد. در اين پژوهش همچنين روش خشك‌كردن انجمادي پاششي به‌عنوان روشي برتر و شكل تشديد‌ شده و كوچك‌سازي شده‌ي خشك‌كردن انجمادي، با تكيه بر پژوهش‌هاي مرتبط، مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت و مزيت‌هاي اين روش نوآورانه به همراه كاربرد آن در دارورساني هدفمند شرح داده شد.

چکيده:

خشك‌كردن انجمادي، ليوفيليزاسيون، دماي يوتكتيك، دماي انتقال شيشه، هسته‌ زايي، كريستاليزاسيون، مدل جذب-تصعيد، خشك‌كردن انجمادي پاششي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا ضرغامي استاد راهنما:
دکتر شهريار اميدوار استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.