پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۸۹۴ شناسه:
مهران ربيعي دولت آبادي دانشجو:
بررسي حقوقي مباني حق تعيين سرنوشت سياسي با تاكيد بر فلسفه عصر روشنگري عنوان فارسي:
Legal review of the foundations of the right to determine political destiny, with emphasis on the philosophy of the Enlightenment عنوان انگليسي:

ضمين هرچه تمام‌تر حق تعيين سرنوشت سياسي و امكان دخالت شهروندان در اتخاذ سياست‌هاي عمومي، همواره به‌عنوان يكي از مطالبات اصلي شهروندان و به‌ويژه شهروندان كشورهاي كمتر توسعه‌يافته مطرح بوده‌است و به همين دليل، در اين پژوهش تلاش شده‌است كه با استناد به آثار انديشمندان برجسته‌ي عصر روشنگري و دوران مدرن، و با توجه به تفاسير معتبري كه از آثار اين بزرگان ارائه گرديده، مباني نظري اين حق مورد بررسي و مطالعه قرار بگيرد،

پس از بررسي‌هاي انجام شده، اين نتيجه حاصل گرديده كه در فلسفه‌ي عصر روشنگري و دوران مدرن، حق تعيين سرنوشت بر سه مبناي «حقوق طبيعي»، «فايده‌مندي» و «غايت‌مندي آدميان» تبيين شده‌است كه با پذيرش هريك از اين سه مبنا، غايت و دامنه‌ي شمول متفاوتي براي حق تعيين سرنوشت تعريف مي‌شود.

نگرشي كه مبناي حق تعيين سرنوشت را غايت‌مندي آدميان مي‌داند، با واقعيات اجتماعي و فطرت آدمي سازگاري بيشتري دارد. در اين نگرش، هدف و مقصود از شناسايي حق تعيين سرنوشت، سعادت و تكامل شهروندان است و دامنه‌ي شمول آن نيز محدود به افرادي است كه قادر به تشخيص پيوستگي هويت فردي و هويت ملي شده‌باشند.

چکيده:

حق تعيين سرنوشت / مشاركت سياسي / آزادي اراده / خودآگاهي / انتخابات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم موسي زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.