پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۱۳ دفاع:
۲۸۹۱ شناسه:
عطيه كاظمي دانشجو:
بررسي عوامل سازماني و فردي موثر بر فرآيند جانشين پروري در شركت نفتيران اينترتريد(نيكو) و شركتهاي تابعه آن عنوان فارسي:
Investigating the Organizational and Individual Factors Affecting the Process of Succession in Naftiran Intertrade Co. (NICO) and its Affiliated Companies عنوان انگليسي:

هيچ سازماني را نمي توان يافت كه رشدي مستمر و موفقيتي پايدار را تجربه كرده باشد مگر آنكه توسط مدير يا تيمي از مديران و رهبران شايسته و كارآمد اداره شده باشد. دارا بودن نيروي متخصص در حال حاضر از مهمترين سرمايه هاي هر سازمان و شركت محسوب ميشود بطوريكه پيش از آن اگر براي افراد متخصص، عبارت نيروي انساني يا منابع انساني استفاده ميشد، اما اكنون به عبارت "سرمايه انساني" تغيير يافته است. امروزه مديريت جانشين پروري از راه فرآيندي انجام مي پذيرد كه "مديريت استعداد" نام دارد. از راه اين فرآيند استعدادهاي انساني براي تصدي مشاغل و منصب هاي كليدي در سالهاي آينده شناسايي شده و از راه برنامه هاي متنوع آموزشي و پرورشي به تدريج براي به عهده گرفتن اين مشاغل و مسئوليت ها آماده مي شوند. طبق گفته پيتر دراكر" مديران متولد نمي شوند بلكه بايستي آنها را پرورش داد و به تعالي رساند".

درهم شكننده ترين تغيير در يك سازمان، تغيير مديريت است و هر رهبري روزي سازمان را ترك خواهد كرد، براي آغاز فصل جديدي از زندگي، بازنشستگي، خستگي، فرسودگي و احياناً مرگ. لذا بايستي برنامه ريزي جانشين پروري صورت پذيرد تا كسب و كار پايداري براي نسل بعد به جا گذاشته شود و يا رهبر جديد بتواند مديريت كار را در دست بگيرد. لذا هم اكنون بايستي چالش ها را پيش بيني و برنامه ريزي مناسبي براي آينده اي موفق آغاز كرد.

چکيده:

جانشين پروري، مديريت استعداد، سرمايه انساني، مديريت عملكرد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد صفري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.