پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۶ دفاع:
۲۸۹۰ شناسه:
منصور واعظي دانشجو:
«بررسي نقش تقليد شبكه‌هاي تلويزيوني داخلي از عناصر رايج جذابيت در شبكه‌هاي ماهواره‌اي بر كاهش تعداد مخاطبان سيما (مطالعه موردي مخاطبان شهر تهران)» عنوان فارسي:
"The study of the Role of internal television channels' imitation of the common elements of attraction in satellite networks on decrease of Sima audience" (Case study of the audience in Tehran) عنوان انگليسي:

هدف از انجام تحقيق حاضر، بررسي نقش تقليد شبكه‌هاي تلويزيوني داخلي از عناصر رايج جذابيت در شبكه‌هاي ماهواره‌اي بر كاهش تعداد مخاطبان سيما در شهر تهران بود. حجم نمونه اين تحقيق شامل 1000 شهروند تهراني در مقطع سني 18 سال به بالا بوده است. به‌منظور جمع‌آوري اطلاعات موردنياز در اين تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته‌اي بهره گرفته شد كه اعتبار صوري و پايايي گويه‌هاي آن با نظر استادان و صاحب‌نظران اين حوزه و استفاده از تكنيك آلفاي كرونباخ تأمين شد. براي بررسي و تجزيه‌وتحليل آماري اطلاعات خام به‌دست‌آمده از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. آمار توصيفي در محاسبه فراواني‌ها، تعيين شاخص‌هاي مركزي، پراكندگي، ترسيم جداول و نمودارها و از آمار استنباطي در تعيين رابطه بين متغيرها استفاده شد؛ همچنين در اجراي آزمون‌هاي مناسب (كاي اسكوار، تاو كندال،...) با توجه به سطح سنجش متغيرها (متعارف) از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه بين تقليد رسانه ملي از عناصر جذابيت در شبكه‌هاي ماهواره‌اي در قالب برنامه‌هاي پرمخاطب خود و تعداد مخاطبان آن از ديدگاه پاسخگويان رابطه معكوس و معناداري وجود دارد. به اين معنا كه هرچه ميزان تقليد برنامه‌هاي پرمخاطب سيما از شبكه‌هاي ماهواره‌اي بيشتر مي‌شود، تعداد مخاطبان آن كاهش مي‌يابد.

چکيده:

نقش تقليد، شبكه‌هاي تلويزيوني داخلي، عناصر رايج جذابيت، شبكه‌هاي ماهواره‌اي، تعداد مخاطبان.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهيلا بورقاني فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي شريفي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.